Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Structuur van de arbeidsduur Potentiële arbeidsduur (%) Structuur van de arbeidsduur Verlofuren en uren van feestdagen (%) Structuur van de arbeidsduur Ziekte-uren en overig niet gewerkte uren (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren excl. overwerkuren (%) Structuur van de arbeidsduur Gewerkte uren (%)
A-U Alle economische activiteiten 100,0 12,6 5,0 82,4 85
A Landbouw, bosbouw en visserij 100,0 12,8 3,2 84,0 86
B Delfstoffenwinning 100,0 12,6 3,4 84,0 87
C Industrie 100,0 12,5 4,9 82,7 86
D Energievoorziening 100,0 13,1 4,3 82,6 85
E Waterbedrijven en afvalbeheer 100,0 13,1 5,6 81,3 95
F Bouwnijverheid 100,0 12,7 4,6 82,7 86
G Handel 100,0 12,3 4,3 83,4 87
H Vervoer en opslag 100,0 12,7 5,2 82,1 92
I Horeca 100,0 12,8 3,8 83,4 84
J Informatie en communicatie 100,0 12,4 4,1 83,6 85
K Financiële dienstverlening 100,0 12,7 4,7 82,6 85
L Verhuur en handel van onroerend goed 100,0 12,3 4,4 83,4 84
M Specialistische zakelijke diensten 100,0 12,3 3,8 83,9 85
N Verhuur en overige zakelijke diensten 100,0 12,5 4,4 83,1 88
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 100,0 11,7 7,2 81,1 83
P Onderwijs 100,0 13,7 5,9 80,4 80
Q Gezondheids- en welzijnszorg 100,0 12,9 6,5 80,6 81
R Cultuur, sport en recreatie 100,0 12,5 4,6 82,9 84
S Overige dienstverlening 100,0 12,7 4,8 82,5 84
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Structuur van de arbeidsduur
Potentiële arbeidsduur
Potentiële uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met adv-uren en uren vanwege ouderschapsverlof.
Verlofuren en uren van feestdagen
Niet gewerkte uren vanwege vakantie en algemeen
erkende feestdagen
Ziekte-uren en overig niet gewerkte uren
Ziekte-uren zijn inclusief verlofuren vanwege zwangerschap en bevalling.
De overige niet-gewerkte betreffen uren voor kort verzuim (buitengewoon
verlof wegens familieomstandigheden,
doktersbezoek en studieverlof) en vanwege stakingen, werkduurverkorting
(vanwege de kredietcrisis), of weersomstandigheden niet-gewerkte uren.
Gewerkte uren excl. overwerkuren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen,
werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren, en vermeerderd met betaalde
en onbetaalde overwerkuren. Overwerkuren zijn uren die boven de voor de
werknemer geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt.
Gewerkte uren
Gewerkte uren zijn de tussen werkgevers en werknemers overeengekomen
arbeidsuren, verminderd met verlof- en adv-uren, uren van feestdagen,
ziekte-uren, kort verzuim, ouderschapsverlof en vanwege stakingen,
werkduurverkorting of
weersomstandigheden niet-gewerkte uren, en vermeerderd met betaalde
en onbetaalde overwerkuren.