Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Structuur van de arbeidskosten Contractuele sociale premies (%)
A-U Alle economische activiteiten 7,5
A Landbouw, bosbouw en visserij 6,8
01 Landbouw 6,8
02 Bosbouw 6,8
03 Visserij 5,9
B Delfstoffenwinning 9,2
06 Winning van aardolie en aardgas 9,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 8,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 8,7
C Industrie 8,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 8,6
11 Drankenindustrie 11,3
12 Tabaksindustrie 10,8
13 Textielindustrie 7,6
14 Kledingindustrie 7,6
15 Leer- en schoenenindustrie 6,0
16 Houtindustrie 6,5
17 Papierindustrie 8,3
18 Grafische industrie 6,6
19 Aardolie-industrie 9,0
20 Chemische industrie 12,1
21 Farmaceutische industrie 10,4
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 7,4
23 Bouwmaterialenindustrie 8,5
24 Basismetaalindustrie 7,4
25 Metaalproductenindustrie 7,5
26 Elektrotechnische industrie 9,4
27 Elektrische apparatenindustrie 8,8
28 Machine-industrie 8,4
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 8,7
30 Overige transportmiddelenindustrie 8,4
31 Meubelindustrie 7,0
32 Overige industrie 8,8
33 Reparatie en installatie van machines 7,9
D Energievoorziening 9,3
35 Energiebedrijven 9,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 8,6
36 Waterleidingbedrijven 9,1
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 8,9
38 Afvalbehandeling en recycling 8,4
39 Sanering en overig afvalbeheer 8,7
F Bouwnijverheid 8,1
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 8,1
42 Grond-, water- en wegenbouw 8,0
43 Gespecialiseerde bouw 8,2
G Handel 6,6
45 Autohandel en -reparatie 6,1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 7,0
47 Detailhandel (niet in auto's) 6,1
H Vervoer en opslag 7,9
49 Vervoer over land 7,7
50 Vervoer over water 8,6
51 Vervoer door de lucht 10,2
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 7,2
53 Post en koeriers 7,7
I Horeca 4,5
55 Logiesverstrekking 4,4
56 Restaurants en cafés 4,6
J Informatie en communicatie 6,3
58 Uitgeverijen 8,1
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 5,4
60 Radio- en televisieomroepen 7,6
61 Telecommunicatie 8,4
62 IT-dienstverlening 5,5
63 Diensten op het gebied van informatie 4,8
K Financiële dienstverlening 11,0
64 Bankwezen 11,6
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 11,4
66 Overige financiële dienstverlening 8,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 6,4
68 Verhuur en handel van onroerend goed 6,4
M Specialistische zakelijke diensten 6,1
69 Juridische diensten en administratie 5,5
70 Holdings en managementadviesbureaus 6,1
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 6,3
72 Research 7,3
73 Reclamewezen en marktonderzoek 5,9
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 6,0
75 Veterinaire dienstverlening 7,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 4,1
77 Verhuur van roerende goederen 6,6
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 3,1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 6,6
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 5,5
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 5,8
82 Overige zakelijke dienstverlening 5,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 9,5
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 9,5
P Onderwijs 8,8
85 Onderwijs 8,8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 6,9
86 Gezondheidszorg 7,4
87 Verpleging en zorg met overnachting 6,3
88 Welzijnszorg zonder overnachting 6,3
R Cultuur, sport en recreatie 6,1
90 Kunst 5,8
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 6,5
92 Loterijen en kansspelen 7,3
93 Sport en recreatie 5,7
S Overige dienstverlening 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in een aantal componenten (structuur globaal). De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak en bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Structuur van de arbeidskosten
Contractuele sociale premies
Onder contractuele premies worden verstaan:
De werkgeversbijdragen die betaald zijn in het kader van een pensioenverzekering voor werknemers, alsmede de premies voor aanvullende invaliditeits- en werkloosheidsverzekeringen, ziekteverzuimverzekeringen en sociale fondsen (exclusief opleidingsfondsen). Ook tegemoetkomingen in de ziektekostenverzekering en werkgeverspremies voor de ziektekostenverzekering van militairen worden tot de contractuele sociale premies gerekend.