Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Dahlia (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Gladiolen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Hyacinten (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Irissen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Krokussen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Lelies (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Narcissen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Tulpen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Zantedeschia (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Overige bol- en knolgewassen (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Dahlia (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Gladiolen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Hyacinten (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Irissen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Krokussen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Lelies (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Narcissen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Tulpen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Zantedeschia (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Overige bol- en knolgewassen (aantal)
2000 Nederland 2.251.266 . 164.280 112.958 67.530 62.828 506.882 184.315 970.488 . 181.985 2.709 . 320 243 273 378 602 690 1.663 . 829
2005 Nederland 2.298.728 . 137.745 126.044 54.005 63.714 432.081 176.291 1.055.115 . 253.733 2.176 . 198 222 170 287 424 534 1.320 . 764
2010 Nederland 2.334.701 45.650 111.836 138.175 32.555 44.112 468.393 180.164 1.139.884 22.974 150.958 1.687 122 157 187 83 185 339 401 996 57 373
2012 Nederland 2.348.803 45.333 111.264 144.814 28.761 40.029 509.046 177.734 1.124.791 21.819 145.212 1.551 108 172 161 70 155 315 349 877 48 325
2015 Nederland 2.484.162 35.134 93.471 148.402 27.768 41.680 583.794 168.126 1.215.574 23.417 146.796 1.551 79 141 157 62 115 385 279 853 36 300
2016 Nederland 2.605.160 32.528 92.911 146.402 27.271 38.493 606.502 159.293 1.320.156 23.597 158.007 1.622 78 149 155 61 105 414 253 881 35 331
2017 Nederland 2.667.592 32.831 98.467 141.877 23.358 35.429 643.475 148.679 1.340.840 26.192 176.444 1.654 59 155 147 53 96 427 235 893 34 353
2000 Noord-Holland (PV) 1.296.782 . 26.015 60.206 61.218 57.688 216.564 118.774 642.602 . 113.715 1.350 . 36 104 221 327 295 363 978 . 487
2005 Noord-Holland (PV) 1.278.436 . 34.200 67.022 49.925 53.090 137.638 114.692 679.922 . 141.947 1.039 . 23 96 145 253 201 282 750 . 417
2010 Noord-Holland (PV) 1.212.366 11.264 17.863 75.490 29.168 35.390 96.087 122.102 705.145 9.877 109.980 741 33 16 90 69 150 109 216 557 30 231
2012 Noord-Holland (PV) 1.209.892 9.859 13.568 77.988 26.447 32.491 105.623 125.618 696.559 13.049 108.690 668 25 15 76 63 128 96 199 490 31 206
2015 Noord-Holland (PV) 1.283.308 7.724 12.561 87.691 26.116 31.393 105.982 113.874 768.685 14.201 115.081 630 17 15 77 53 96 84 157 463 27 190
2016 Noord-Holland (PV) 1.334.192 6.125 13.058 88.023 25.470 27.386 113.326 106.878 820.290 15.838 117.798 633 15 13 82 54 81 85 150 455 29 206
2017 Noord-Holland (PV) 1.324.633 3.071 12.471 83.813 22.180 26.085 120.509 100.197 817.927 17.949 120.431 620 9 10 82 47 76 78 146 443 27 209
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2022 maken paarden en pony’s geen onderdeel meer uit van de Landbouwtelling.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.

De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers van 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 5 augustus 2022: de snelle cijfers van 2022 zijn toegevoegd voor graasdieren en hokdieren. De snelle cijfers voor akkerbouw, tuinbouw open grond en grasland en groenvoedergewassen zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens planning verschijnen eind juni de eerste voorlopige cijfers ('snelle cijfers'). Op dat moment zijn nog niet alle opgaven binnen en/of volledig verwerkt, en hebben alleen de belangrijkste plausibiliteitscontroles plaatsgevonden. Voor non-respons is bijgeschat op basis van de opgave van vorig jaar.
In september wordt de gegevensverzameling afgesloten, dan wordt opnieuw bijgeschat en vinden verdere analyses en plausibiliteitscontroles plaats.
Eind september en in november worden bijgestelde voorlopige cijfers gepubliceerd en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Bloembollen en -knollen
Bloembollen en -knollen, totaal
Dahlia
Gladiolen
Hyacinten
Irissen
Krokussen
Lelies
Narcissen
Tulpen
Zantedeschia
Overige bol- en knolgewassen
Omvat onder andere knolbegonia, fritillaria imperialis, acidanthera, anemone coronaria.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Bloembollen en -knollen
Bloembollen en -knollen, totaal
Dahlia
Gladiolen
Hyacinten
Irissen
Krokussen
Lelies
Narcissen
Tulpen
Zantedeschia
Overige bol- en knolgewassen
Omvat onder andere knolbegonia, fritillaria imperialis, acidanthera, anemone coronaria.