Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen; verwachte groei Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringen; verwachte groei Voorjaarsenquête jaar T (%) Investeringen; verwachte groei Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Vervanging Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Vervanging Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Uitbreiding Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Uitbreiding Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Verhoging efficiency Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Verhoging efficiency Najaarsenquête jaar T (%) Investeringsmotieven Overige investeringsmotieven Najaarsenquête jaar T-1 (%) Investeringsmotieven Overige investeringsmotieven Najaarsenquête jaar T (%)
C Industrie 2021 -3 6 . 39 . 31 . 17 . 14 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 -2 13 . 36 . 31 . 20 . 13 .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 -4 16 . 35 . 32 . 20 . 13 .
11 Drankenindustrie 2021 . . . . . . . . . . .
12 Tabaksindustrie 2021 . . . . . . . . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 12 24 . 36 . 26 . 23 . 15 .
13 Textielindustrie 2021 6 9 . 39 . 17 . 24 . 19 .
14 Kledingindustrie 2021 . . . . . . . . . . .
15 Leer- en schoenenindustrie 2021 . . . . . . . . . . .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 3 -5 . 49 . 27 . 17 . 7 .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2021 . . . . . . . . . . .
16 Houtindustrie 2021 5 24 . 32 . 39 . 21 . 7 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 8 31 . 44 . 29 . 15 . 12 .
17 Papierindustrie 2021 12 38 . 43 . 30 . 14 . 13 .
18 Grafische industrie 2021 -13 17 . 51 . 25 . 20 . 4 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 -11 -2 . 43 . 26 . 12 . 19 .
19 Aardolie-industrie 2021 -59 . . 46 . 17 . 11 . 26 .
20 Chemische industrie 2021 1 8 . 47 . 20 . 12 . 22 .
21 Farmaceutische industrie 2021 6 . . 40 . 42 . 11 . 7 .
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2021 . . . . . . . . . . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021 -1 -2 . 28 . 45 . 14 . 12 .
23 Bouwmaterialenindustrie 2021 2 -15 . 54 . 24 . 15 . 7 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 -7 -4 . 46 . 27 . 16 . 11 .
24 Basismetaalindustrie 2021 7 69 . 61 . 10 . 12 . 17 .
25 Metaalproductenindustrie 2021 -15 -18 . 36 . 38 . 19 . 7 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 6 8 . 27 . 46 . 20 . 7 .
26 Elektrotechnische industrie 2021 -3 33 . 31 . 33 . 19 . 17 .
27 Elektrische apparatenindustrie 2021 19 -14 . 31 . 46 . 14 . 10 .
28 Machine-industrie 2021 6 9 . 25 . 48 . 22 . 5 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 38 89 . 27 . 34 . 33 . 5 .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021 69 124 . 24 . 34 . 36 . 5 .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021 -14 27 . 37 . 36 . 22 . 5 .
31-33 Overige industrie en reparatie 2021 2 -2 . 43 . 24 . 19 . 14 .
22, 31-32 Overige industrie 2021 . . . . . . . . . . .
31 Meubelindustrie 2021 -12 9 . 44 . 34 . 14 . 8 .
32 Overige industrie 2021 -20 156 . 38 . 23 . 14 . 25 .
33 Reparatie en installatie van machines 2021 39 -45 . 47 . 20 . 26 . 7 .
24-30, 33 Metalektro 2021 6 5 . 34 . 36 . 21 . 8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de investeringsverwachtingen en -motieven van bedrijven in de industrie. De gegevens zijn het resultaat van een steekproefonderzoek dat het CBS twee keer per jaar houdt onder bedrijven in de industrie. De voorjaarsmeting wordt in februari uitgevoerd, de najaarsmeting in september. Het CBS vraagt bedrijven in deze bedrijfstak naar hun investeringsverwachtingen voor het lopende en/of het volgende kalenderjaar. De statistiek “Investeringen; verwachtingen en motieven” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie. De investeringsmotieven voor het lopende en het volgende kalenderjaar worden alleen in de najaarsmeting gepeild.
De hoogte van investeringen fluctueert sterk in de tijd. Ook investeringsverwachtingen kunnen aan schommelingen onderhevig zijn. Zo kunnen bedrijven in de loop van het jaar hun verwachtingen bijstellen omdat ze besluiten investeringsprojecten te annuleren, uit te stellen of juist versneld uit te voeren. Daarnaast kan de datum van oplevering van de materiële vaste activa verschuiven. De gegevens zijn beschikbaar per branche binnen de industrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
De gegevens die verzameld zijn voor de publicatie in mei 2020, zijn gedeeltelijk (ongeveer drie kwart) van voor 12 maart.
12 maart is het omslagpunt voor de maatregelen voor de COVID-19 pandemie.
Gezien de impact hiervan is, op basis van extra uitvraag en de respons van na 12 maart, de data van voor 12 maart gecorrigeerd.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 mei 2021:
In deze tabel zijn de uitkomsten van de voorjaarsenquête 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van de voorjaarsmeting van jaar T worden eind april van jaar T gepubliceerd. De uitkomsten van de najaarsmeting van jaar T worden eind november van jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Investeringen; verwachte groei
De investeringsverwachtingen zijn gebaseerd op de uitgaven die bedrijven verwachten te doen voor de aanschaf van materiële vaste activa. De investeringen worden op aanschafwaarde gewaardeerd.

De verwachte groei van de investeringen is uitgedrukt als procentuele wijziging ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Voorjaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de voojaarsenquête van het gekozen jaar.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Investeringsmotieven
De motieven op grond waarvan bedrijven investeringen verwachten te doen in materiële vaste activa. De verdeling van de investeringsmotieven wordt op aanschafwaarde gewaardeerd.

Procentueel aandeel per investeringsmotief in het totaal van de verwachte investeringswaarde.
Vervanging
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief vervanging. Een voorbeeld is de vervanging van verouderde materiële vaste activa.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Uitbreiding
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief uitbreiding. Een voorbeeld is uitbreiding van de productiecapaciteit.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Verhoging efficiency
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met als motief verhoging van efficiency. Voorbeelden zijn automatiseren, mechaniseren of de introductie van nieuwe productietechnieken.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.
Overige investeringsmotieven
Het gaat hier om de verwachte investeringsuitgaven met andere motieven dan eerder genoemde categorieën. Voorbeelden zijn milieu, het verhogen van de veiligheid of fiscale redenen.
Najaarsenquête jaar T-1
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar -1.
Najaarsenquête jaar T
De gegevens zijn gebaseerd op de najaarsenquête van het gekozen jaar.