ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

Bedrijfsgrootte Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was enigszins belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was onbelangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren)
10 en meer werkzame personen 33 32 19 15
10 tot 20 werkzame personen 33 31 17 19
20 tot 50 werkzame personen 32 33 21 14
50 tot 100 werkzame personen 33 33 21 14
100 tot 250 werkzame personen 34 34 19 12
250 tot 500 werkzame personen 36 34 21 8
500 en meer werkzame personen 42 33 19 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Innovatieve activiteiten
Innovatie:
Het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten
(productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk
verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Daarnaast behoren ook
organisatorische innovatie en marketinginnovatie tot het concept
innovatie.
Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische
en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat
productinnovatie en procesinnovatie, niet-technologische innovatie
betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie.
Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet
te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Ook kan het zijn dat
een innovatie oorspronkelijk door het bedrijf zelf of door andere
bedrijven is voorbereid.
ICT-gebruik voor productinnovaties
Productinnovatoren:
Bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden
laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten.
Het betreft niet eerder op de markt gebrachte producten dan wel bestaande
producten met duidelijk verbeterde gebruiksmogelijkheden of een hogere
kwaliteit.
Was zeer belangrijk
Was belangrijk
Was enigszins belangrijk
Was onbelangrijk