Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, hoogst gevolgde opleiding 2005-2014

Geslacht Hoogst gevolgde opleiding Perioden Halt-jongeren Totaal Halt-jongeren (Aantal) Halt-jongeren Onbekend misdrijf of overtreding (Aantal) Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Totaal misdrijven (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Geweldsmisdrijven (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Vernieling en openbare orde (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Vermogensmisdrijven (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Overige misdrijven (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Totaal overtredingen (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Baldadigheid (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Overtreding Leerplichtwet (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Vuurwerkovertredingen (Halt) (Aantal) Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Overige overtredingen (Halt) (Aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal opleidingen 2014* 16.590 10 7.340 630 1.270 4.470 970 9.250 2.120 2.720 1.880 2.530
Totaal mannen en vrouwen Basisonderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Vmbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Voortgezet speciaal onderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Mbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Havo, vwo 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Hbo, wo 2014* . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Opleiding onbekend 2014* 16.590 10 7.340 630 1.270 4.470 970 9.250 2.120 2.720 1.880 2.530
Mannen Totaal opleidingen 2014* 12.300 0 4.940 430 1.170 2.600 750 7.350 1.950 1.660 1.830 1.920
Mannen Basisonderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Vmbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Voortgezet speciaal onderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Mbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Havo, vwo 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Hbo, wo 2014* . . . . . . . . . . . .
Mannen Opleiding onbekend 2014* 12.300 0 4.940 430 1.170 2.600 750 7.350 1.950 1.660 1.830 1.920
Vrouwen Totaal opleidingen 2014* 4.290 0 2.400 200 100 1.870 220 1.890 170 1.060 50 620
Vrouwen Basisonderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Vmbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Voortgezet speciaal onderwijs 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Mbo 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Havo, vwo 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Hbo, wo 2014* . . . . . . . . . . . .
Vrouwen Opleiding onbekend 2014* 4.290 0 2.400 200 100 1.870 220 1.890 170 1.060 50 620
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over jongeren die naar Halt verwezen zijn, onderscheiden naar het gepleegde delict, geslacht en de hoogst gevolgde opleiding. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

Het soort delict wordt bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor een jongere in een bepaald jaar naar Halt verwezen is. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld.

De tabel laat het aantal jongeren met een Halt-afdoening per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. De absolute cijfers bevatten alle jongeren die in een jaar naar Halt zijn verwezen. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep en bevat alleen 12- tot en met 17-jarige jongeren die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005 tot en met 2014. Onderscheid maken naar hoogst gevolgde opleiding kan vanaf 2006 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief. De gegevens over de hoogst gevolgde opleiding zijn voor het jaar 2014 niet beschikbaar.

Wijzigingen per september 2019:
Geen, de tabel is stopgezet. De gegevens waaruit de cijfers over het hoogst gevolgde opleidingsniveau zijn afgeleid zijn met ingang van verslagjaar 2014 gereviseerd. In de toekomst volgt een tabel op basis van deze gereviseerde gegevens.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Nieuwe cijfers komen niet meer beschikbaar. De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Halt-jongeren
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar, dat naar Bureau Halt is verwezen nadat zij in aanraking zijn gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.
Totaal Halt-jongeren
Het totaal aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een strafbaar feit. Het betreft hier zowel overtredingen als misdrijven.
Misdrijven (Halt)
Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.

Totaal misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Geweldsmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een geweldsmisdrijf. Het gaat hier om de lichtere geweldsmisdrijven in de vorm van mishandeling (eenvoudig) of bedreiging waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'geweldsmisdrijf' te onderscheiden. Tot die tijd worden daders van een geweldsdelict gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.

Vernieling en openbare orde (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar voor goederen (niet personen) en vernieling of graffiti.
---
Het gaat hier om de lichtere misdrijven uit de categorie vernieling en misdrijven tegen de openbare orde waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Vermogensmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf omschreven in artikel 310, 311, 321, 326, 416 en 417 bis Wetboek van Strafrecht.
---
Het betreft lichte vermogensmisdrijven in de vorm van het verwisselen van prijskaartjes, schuldheling, opzetheling, (winkel)diefstal, poging tot (winkel)diefstal, verduistering of poging tot verduistering waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Overige misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een overig licht misdrijf, zoals bijvoorbeeld een misdrijf in de vorm van belediging.
Overtredingen (Halt)
Een overtreding is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Totaal overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding. Dit is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Baldadigheid (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding, omschreven in artikel 424 en 461 Wetboek van Strafrecht.
---
Het gaat om gedrag op een openbare plaats, dat gevaar of nadeel kan toebrengen aan personen of goederen en om het overtreden van een toegangsverbod.

Overtreding Leerplichtwet (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het overtreden van de Leerplichtwet. Overtreding hiervan betekent het schuldig zijn aan schoolverzuim.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'overtreding van de leerplichtwet' te onderscheiden. Tot die tijd worden spijbelaars gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.
Vuurwerkovertredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding zoals omschreven in artikel 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 Vuurwerkbesluit.
---
Het betreft het afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk, het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk buiten de toegestane tijd of het voorhanden hebben van meer dan 10kg vuurwerk in de verkoopperiode.

Overige overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overige overtreding, zoals een overtreding in de vorm van openbare dronkenschap of het overtreden van de Wet personenvervoer.
Onbekend misdrijf of overtreding
Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict ze naar bureau Halt verwezen zijn.