Bedrijven; naar grootte en rechtsvorm, SBI 2008, 2006-2010

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar 21 secties en 86 afdelingen van de SBI 2008.
De bedrijven zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Het aantal bedrijven is
afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- kleine bedrijven zijn opgenomen in het kader. Het urencriterium (15 uur) is losgelaten.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en in het bijzonder uit het element zelfstandigheid
volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer
dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel
natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de
afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig
opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid
verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de
productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Grootteklasse
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen.
Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers
op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en
familieleden.
Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens
van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm,
bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk
van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het
loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.
1 werkzame persoon
2 werkzame personen
3 tot 5 werkzame personen
5 tot 10 werkzame personen
10 tot 20 werkzame personen
20 tot 50 werkzame personen
50 tot 100 werkzame personen
100 tot 150 werkzame personen
150 tot 200 werkzame personen