Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken 1996-2014

Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken 1996-2014

Persoonskenmerken Perioden Zelfstandigen Gem. arbeidsduur zelfstand. zonder pers. (x 1 000)
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2014 14,8
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2014 26,6
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2014 48,1
Arbeidsduur: onbekend 2014 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over zelfstandigen en werknemers naar verschillende achtergrondkenmerken. De zelfstandigen zijn hierbij verbijzonderd naar twee verschillende groepen namelijk zelfstandigen zonder personeel en zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden. De groep zelfstandigen zonder personeel is daarnaast nog verbijzonderd naar zelfstandigen zonder personeel die hun eigen diensten aanbieden en de zelfstandigen zonder personeel die hoofdzakelijk producten verkopen of grondstoffen aanbieden. De gegevens hebben betrekking op de werkzame beroepsbevolking, dat wil zeggen op personen die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2014:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.
Het aantal zelfstandigen met meerdere banen kan vanaf 2013 niet meer worden afgeleid. Het is voor deze groep namelijk niet meer mogelijk om zelfstandigen met één bedrijf en meerdere opdrachtgevers van zelfstandigen met meerdere bedrijven (en opdrachtgevers) te onderscheiden. De jaar- en kwartaalcijfers 2013 en 2014 over het hebben van meerdere banen bij verschillende typen zelfstandigen en de werkzame beroepsbevolking die al gepubliceerd waren, zijn daarom verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Gem. arbeidsduur zelfstand. zonder pers.