Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Centrale/decentrale productie Energiedragers Perioden Bruto productie elektriciteit en warmte Totaal elektriciteit en warmte (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (MWh) (MWh) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (TJ) (TJ) Bruto productie elektriciteit en warmte Elektriciteit Elektriciteit (%) (%) Bruto productie elektriciteit en warmte Warmte (TJ) (TJ) Inzet (TJ) (TJ)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal energiedragers 2021 ** 613.710 122.131.906 439.675 100,0 174.035 836.150
Totaal centrale/decentrale productie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 411.209 75.321.270 271.157 61,7 140.053 624.354
Totaal centrale/decentrale productie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 22.513 4.054.494 14.596 3,3 7.917 42.441
Totaal centrale/decentrale productie Overige energiedragers 2021 ** 17.290 2.511.183 9.040 2,1 8.250 41.953
Centrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 244.719 62.447.683 224.812 51,1 19.907 467.482
Centrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 202.756 51.726.552 186.216 42,4 16.540 372.993
Centrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 9.934 2.705.200 9.739 2,2 195 23.799
Centrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 335 86.591 312 0,1 24 721
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal energiedragers 2021 ** 368.991 59.684.223 214.863 48,9 154.127 368.668
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal fossiele brandstoffen 2021 ** 208.454 23.594.717 84.941 19,3 123.513 251.361
Decentrale elektriciteitsproductie Overige fossiele brandstoffen 2021 ** 12.579 1.349.294 4.857 1,1 7.722 18.642
Decentrale elektriciteitsproductie Overige energiedragers 2021 ** 16.954 2.424.592 8.729 2,0 8.226 41.232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de productie van elektriciteit in Nederland uit de verschillende mogelijke energiedragers. Elektriciteit wordt vooral geproduceerd uit omzetting van fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en hernieuwbare energie. Per energiedrager worden cijfers gegeven over de productie van elektriciteit en de daarbij vrijkomende warmte die nuttig wordt gebruikt, zoals voor verwarming van gebouwen of kassen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte. De centraal geproduceerde elektriciteit en warmte wordt opgewekt door de elektriciteitscentrales die zijn gekoppeld aan het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Decentrale elektriciteit wordt geproduceerd door overige installaties. Deze staan bijvoorbeeld opgesteld bij bedrijven die niet als hoofddoel hebben het produceren van elektriciteit of warmte (bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven). Ook windenergie, zonne-energie en waterkracht valt onder overige installaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle cijfers tot en met 2020 zijn definitief. Cijfers over 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans.
De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Bruto productie elektriciteit en warmte
De opbrengst aan elektriciteit en/of warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers, inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Totaal elektriciteit en warmte (TJ)
De totale opbrengst aan elektriciteit en warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen. In de praktijk wordt zo'n spanningsverschil opgewekt door bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, windmolens of batterijen.
Elektriciteit (MWh)
De opbrengst aan elektriciteit in MWh (megawattuur). De MWh is de fysieke eenheid van elektriciteit.
Elektriciteit (TJ)
De opbrengst aan elektriciteit in TJ (terajoule). Door elektriciteit uit te drukken in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule) kan deze energetisch worden vergeleken met andere energiedragers. 1 MWh komt overeen met 0,0036 TJ.
Elektriciteit (%)
Percentage van de opbrengst aan elektriciteit ten opzichte van de totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in dat jaar.
Warmte (TJ)
De opbrengst aan stoom en warm water in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).
Inzet (TJ)
De verbruikte hoeveelheid fossiele brandstoffen, biomassa, kernenergie en overige energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte in TJ (terajoule = 1 000 miljard Joule).