Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciebegrotingen; heffingen

Provinciale heffingen Regio's Perioden Provinciale heffingen in mln euro (mln euro)
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Nederland 2023* 1.802,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Nederland (LD) 2023* 199,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Oost-Nederland (LD) 2023* 409,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen West-Nederland (LD) 2023* 796,6
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zuid-Nederland (LD) 2023* 397,8
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Groningen (PV) 2023* 64,4
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Fryslân (PV) 2023* 72,6
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Drenthe (PV) 2023* 62,0
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Overijssel (PV) 2023* 115,5
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Flevoland (PV) 2023* 54,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Gelderland (PV) 2023* 239,4
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Utrecht (PV) 2023* 145,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Holland (PV) 2023* 229,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zuid-Holland (PV) 2023* 378,8
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Zeeland (PV) 2023* 43,6
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Noord-Brabant (PV) 2023* 282,1
Opcenten motorrijtuigenbelastingen Limburg (PV) 2023* 115,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van de provinciale heffingen voor Nederland als totaal, ingedeeld naar provincie en landsdelen. De cijfers zijn beschikbaar in miljoenen euro's.
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 13 december 2023:
Voorlopige cijfers over het jaar 2023 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2022 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari in het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Provinciale heffingen in mln euro
De opbrengsten van de provinciale belastingen en retributies.