kencijfers transport naar SBI

Tabeltoelichting

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro,
Exploitatiekosten e.d. in procenten van de bedrijfsopbrengsten,
1994 - 1999.
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Bedrijven kunnen meerdere vestigingen, c.q. filialen hebben
Werkzame personen
Aantal werkzame personen per eind september
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden,
na aftrek van geheven belastingen (BTW) en aan afnemers gegeven
kortingen, bonussen, retouren en emballage.
Exploitatie kosten
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Resultaat na afschrijvingen, doch voor rentelasten en -baten en overige
lasten en baten.
Resultaat voor belastingen
Bedrijfsresultaat na correctie voor financieel en buitengewoon
resultaat.