Apotheken; verlies en winst, personeel en investeringen, 1994-2011

Apotheken; verlies en winst, personeel en investeringen, 1994-2011

Perioden Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Detailhandelsomzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten dienstverlening door derden (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten inventaris (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro) Brutowinst (mln euro) Investeringen in vaste activa (mln euro) Arbeidsgegevens Werkzame personen Werkzame personen; aantallen (x 1 000) Arbeidsgegevens Werkzame personen Werkzame personen; arbeidsjaren (x 1 000) Arbeidsgegevens Werknemers Werknemers eigen loonlijst; aantallen (x 1 000) Arbeidsgegevens Werknemers Werknemers eigen loonlijst; arbeidsjaren (x 1 000)
2011* 5.059 5.028 . . 31 4.849 3.492 794 642 60 92 149 415 55 32 87 72 15 15 139 210 . . -47 . . 1 . . -3 160 . . 28,0 18,2 26,9 17,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Kerncijfers van apotheken, met gegevens over het aantal werknemers en exploitatie- en investeringsgegevens.

Gegevens beschikbaar: 1994-2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2011. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Voorlopige cijfers over 2010 zijn vervangen door definitieve cijfers over 2010. Cijfers over 2011 zijn toegevoegd.
Deze tabel is stopgezet en voor cijfers over apotheken wordt verwezen naar de bestaande tabel 'Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008' die wel in de toekomst geactualiseerd wordt (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Toelichting onderwerpen

Verlies- en winstrekening
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productie-activiteiten, in dit geval de
verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schade-uitkeringen.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening,
in dit geval de verkopen van goederen en diensten, alsmede de
waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Netto omzet
De opbrengsten - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn in dit verband particulieren dan wel bedrijven
buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Derden zijn in dit verband particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Detailhandelsomzet
Netto omzet - exclusief BTW - uit het verhandelen van goederen die niet
in de eigen onderneming zijn vervaardigd aan gezinnen respectievelijk aan
particulieren. Dit na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en
doorberekende vrachtkosten.
Overige netto omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten behaald uit reguliere bedrijfsuitoefening, anders dan uit
verkopen van goederen en diensten.
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren.
Totale bedrijfslasten
Het totaal van de kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Let op: Dit laatste houdt in dat de kosten van de niet verkochte
productie niet in deze post zijn begrepen, en de kosten van de uit
voorraad afkomstige omzet wel.
Totale arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsook het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsmede het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Bruto lonen en salarissen
Dit betreft de lonen en salarissen van werknemers op de loonlijst.
In deze post zijn inbegrepen:
- werknemersaandeel van de premies sociale verzekeringen;
- overhevelingstoeslag;
- vakantietoeslag; ontslaguitkeringen; gratificaties (bijzondere
beloningen); tantièmes (uitkering van een deel van de winst);
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in spaarregelingen;
- loon in natura;
- extra beloningen in de vorm van toeslagen;
- 13e maand.
Pensioenlasten
Het werkgeversaandeel in de pensioenpremies, alsook de inkoopsommen en
dotaties (schenkingen) in verband met pensioenvoorzieningen van de eigen
onderneming.
Sociale lasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze
omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke
pensioenpremies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en
voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
Hieronder vallen:
- betalingen in verband met uitzendkrachten en geleend personeel uit
andere bedrijven
- opleidingskosten;
- andere personeelskosten, zoals kosten van kantine, Arbo-diensten,
wervingsacties, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Verkoopkosten
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Huisvestingskosten
Deze post omvat de kosten van huisvesting en de kosten van het
energieverbruik voor de aandrijving van een krachtbron, voor
verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten
de kosten van het energieverbruik door transportmiddelen, de
kosten van energiedragers die als grondstof worden benut, de
kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van
het verbruik van technische gassen of menggassen.
Kosten dienstverlening door derden
De kosten dienstverlening door derden bestaan uit bankkosten (exclusief
rentekosten en/of valutaverliezen), aan derden afgedragen premies voor
verzekering (zover nergens anders genoemd), kosten accountants/
administratie/advies/rechtshulp en dergelijke, automatisering- en
computerdiensten door derden en de kosten van vuilafvoer of
vuilverwerking.
Kosten inventaris
Kosten van machines, apparatuur, installaties en kantoorinventaris.
Kosten vervoermiddelen
Hieronder vallen onder meer kosten in verband met huur, lease, reparatie,
onderhouden en verzekering van vervoermiddelen, alsook motorrijtuigen-
belasting en motorbrandstofkosten.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productie-activiteiten, in dit geval de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schade-uitkeringen.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten.
Financiële baten
Omvat rente, dividenden, winst uit deelnemingen en beleggingen.
Financiële lasten
Omvat rente, kosten van leningen, verlies op deelnemingen en
beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten min de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen onttrekkingen (inclusief vrijval) en toevoegingen aan
voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en de onttrekkingen aan
interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsfondsen.
Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan de interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen en fondsen assurantie eigen
risico.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen.
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten zijn de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Verder ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor
goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten zijn de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen,
buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Verder ook de
boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van
vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten min de buitengewone lasten.
Buitengewone baten zijn de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Hieronder vallen ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van vaste activa en ontvangsten voor
goodwill en dergelijke. Buitengewone lasten zijn de verliezen welke niet
uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op
vorderingen, koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen,
buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Verder ook de
boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door brand) van
vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de saldo
voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten. Bij jaren ouder dan
2002 is de bijdrage van de mutatie van voorzieningen verwaarloosd.
Brutowinst
Totale netto omzet min de inkoopwaarde van de omzet.
Investeringen in vaste activa
Alle aankopen van nieuwe of tweedehands materiële vaste activa, die in het
verslagjaar bedrijfsklaar ter beschikking kwamen en langer dan een jaar
worden gebruikt en verkregen zijn door koop, huurkoop, financial lease of
door vervaardiging in eigen bedrijf, exclusief operational lease.
Arbeidsgegevens
Werkzame personen
Tot de werkzame personen van een bedrijf worden alle personen gerekend
die arbeid verrichten onder leiding van dat bedrijf, ongeacht of zij als
werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste houdt in dat:
- ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werkzame personen; aantallen
Het aantal werkzame personen.
Vanaf 2006 is het gemiddelde in het verslagjaar als peilperiode genomen.
Voor jaren tot en met 2001 is de peildatum 31 december en voor jaren 2002
tot en met 2005 peildatum 30 september.
Werkzame personen; arbeidsjaren
Het aantal werkzame personen uitgedrukt in volledige arbeidsjaren. Het
aantal arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume dat wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Vanaf 2006 is het gemiddelde in het verslagjaar als peilperiode genomen.
Voor jaren tot en met 2001 is de peildatum 31 december en voor jaren 2002
tot en met 2005 peildatum 30 september.
Werknemers
Tot de werknemers van een bedrijf worden alle personen gerekend die op de
loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit laatste houdt in dat:
- meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers eigen loonlijst; aantallen
Het aantal werknemers op eigen loonlijst. Vanaf 2006 is het gemiddelde in
het verslagjaar als peilperiode genomen. Voor jaren tot en met 2001 is de
peildatum 31 december en voor jaren 2002 tot en met 2005 peildatum 30
september.
Werknemers eigen loonlijst; arbeidsjaren
Het aantal werknemers op eigen loonlijst uitgedrukt in volledige
arbeidsjaren. Het aantal arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume
dat wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te
rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Vanaf 2006 is het gemiddelde in het verslagjaar als peilperiode genomen.
Voor jaren tot en met 2001 is de peildatum 31 december en voor jaren 2002
tot en met 2005 peildatum 30 september.