Zorgrek.; uitgaven (lopende, constante prijzen), financiering, 1998-2013

Zorgrek.; uitgaven (lopende, constante prijzen), financiering, 1998-2013

Perioden Uitgaven lopende prijzen Totaal uitgaven aanbieders zorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Ziekenhuizen, specialistenpraktijken (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Huisartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Tandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Paramedische praktijken (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Totaal overige verstrekkers gez. zorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Arbodiensten en reïntegratiebedrijven (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Leveranciers van geneesmiddelen (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Leveranciers van therapeutische middelen (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Verstrekkers van ondersteunende diensten (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg Verstrekkers van overige gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Totaal aanbieders welzijnszorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van ouderenzorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van gehandicaptenzorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Totaal overige verstrekkers welz. zorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van kinderopvang (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van jeugdzorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Internaten (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Sociaal-cultureel werk (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg Verstrekkers van overige welzijnszorg (mln euro) Uitgaven lopende prijzen Beleids- en beheerorganisaties (mln euro) Uitgaven constante prijzen Totaal uitgaven aanbieders zorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Totaal aanbieders gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Ziekenhuizen, specialistenpraktijken (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Huisartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Tandartsenpraktijken (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Paramedische praktijken (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders gezondheidszorg Overige verstrekkers van gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders welzijnszorg Totaal aanbieders welzijnszorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van ouderenzorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders welzijnszorg Verstrekkers van gehandicaptenzorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Aanbieders welzijnszorg Overige verstrekkers van welzijnszorg (mln euro) Uitgaven constante prijzen Beleids- en beheerorganisaties (mln euro) Financieringsbronnen Totaal financieringsbronnen (mln euro) Financieringsbronnen Overheid (mln euro) Financieringsbronnen Zorgverzekeringswet (mln euro) Financieringsbronnen AWBZ (mln euro) Financieringsbronnen Particuliere zorgverzekering (mln euro) Financieringsbronnen Eigen betalingen (mln euro) Financieringsbronnen Overige financieringsbronnen (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het BBP (%)
2013** 93.901 53.850 25.018 5.999 2.671 2.680 1.892 15.590 786 1.019 5.551 3.116 2.113 3.006 36.760 18.048 9.268 9.444 4.091 2.028 476 955 1.894 3.291 . . . 5.167 1.697 1.794 1.073 13.269 24.736 12.410 6.677 5.648 2.393 93.901 11.374 39.989 27.444 3.648 8.536 2.911 5.596 14,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geldstromen in de gezondheidszorg en welzijnszorg in lopende en constante prijzen. Het gaat onder meer om gegevens over de uitgaven aan en financiering van het zorgapparaat en prijs- en volumeontwikkelingen.
Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers over 1998 tot en met 2011 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2015:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 december 2014:
Cijfers over 2012 en 2013 zijn bijgewerkt. Cijfers in constante prijzen over 2013 zijn toegevoegd, met uitzondering van de ziekenhuiszorg.
In het kader van de revisie van Nationale Rekeningen is het Bruto Binnenlands Product (BBP) opwaarts bijgesteld. Daardoor is het aandeel van de zorguitgaven in het BBP voor de jaren 1998-2013 lager uitgevallen dan eerder gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven lopende prijzen
Uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Totaal uitgaven aanbieders zorg
Aanbieders van diensten en goederen van gezondheids- en welzijnszorg direct aan patiënten en cliënten, ongeacht of het hun hoofd- of nevenactiviteit is, aangevuld met aanbieders van ondersteunende activiteiten die relevant zijn voor gezondheid en welzijn.
---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.

Is het totaal van:
Totaal aanbieders gezondheidszorg;
Totaal aanbieders welzijnszorg;
Beleids- en beheerorganisaties.
Aanbieders gezondheidszorg
Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.

Omvat:
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken;
Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg;
Huisartsenpraktijken;
Tandartsenpraktijken;
Paramedische praktijken;
Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten; Arbodiensten en reïntegratiediensten; Leveranciers van geneesmiddelen; Leveranciers van therapeutische middelen; Verstrekkers van ondersteunende diensten (omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI)); Verstrekkers van overige gezondheidszorg (onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).


.
Totaal aanbieders gezondheidszorg
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken
Verstrekkers van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp. De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergo- therapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Overige verstrekkers van gezondheidszorg
Omvat
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;
Arbodiensten en reïntegratiediensten;
Leveranciers van geneesmiddelen;
Leveranciers van therapeutische middelen;
Verstrekkers van ondersteunende diensten;
Verstrekkers van overige gezondheidszorg (omvat onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).
Totaal overige verstrekkers gez. zorg
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
Gemeentelijke of intergemeentelijke instellingen, met als taak: a. het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking; b. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen met gevolgen voor het leefmilieu; c. het bevorderen van de hygiëne; d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventie-programma's, met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding; e. de uitvoering van de collectieve preventie betreffende infectieziekten en gezondheidsrisico's voor jeugdigen.
Arbodiensten en reïntegratiebedrijven
Arbozorg bestaat uit het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werknemers voor zover die samenhangt met de verhouding van werknemers tot hun arbeid en arbeidsmilieu. Reïntegratie omvat het begeleiden van de werknemer bij terugkeer in het werkproces.
Leveranciers van geneesmiddelen
Levering van genees- en verbandmiddelen door o.a. apotheken en drogisten.
Leveranciers van therapeutische middelen
Levering van therapeutische middelen door o.a. apotheken, drogisten, opticiens en audiciens.
Verstrekkers van ondersteunende diensten
Omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI).
Verstrekkers van overige gezondheidszorg
Omvat onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland.
Aanbieders welzijnszorg
Aanbieders van verpleging, verzorging, begeleiding en opvang in de vorm van therapieën, behandeling, begeleiding en onderdak.

Omvat:
Verstrekkers van ouderenzorg;
Verstrekkers van gehandicaptenzorg;
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige verstrekkers van welzijnszorg: Internaten; Sociaal-cultureel werk; Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Totaal aanbieders welzijnszorg
Verstrekkers van ouderenzorg
Instellingen voor verpleging en behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te worden, of waarin duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft of die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezinsverzorging, thuiszorg en kraamzorg.
Verstrekkers van gehandicaptenzorg
Instellingen voor lichamelijk en of geestelijk gehandicapten. Omvat tevens de voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en omvat de MEE- organisaties (organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking).
Overige verstrekkers van welzijnszorg
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Totaal overige verstrekkers welz. zorg
Verstrekkers van kinderopvang
Omvat de activiteiten van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
Verstrekkers van jeugdzorg
Verstrekkers van ondersteuning en hulp aan jeugdigen, hun ouders of anderen bij opgroei- en/of opvoedingsproblemen.
Internaten
Omvat ook asielzoekerscentra.
Sociaal-cultureel werk
Omvat onder meer instellingen voor sociaal-cultureel werk en ouderenwerk.

Sociaal-cultureel werk: vorming in het hanteren van sociale vaardigheden en in het verwerven van inzicht in sociale verhoudingen en bewegingen gecombineerd met de culturele vorming.
Verstrekkers van overige welzijnszorg
Omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen.
Beleids- en beheerorganisaties
Omvat de uitvoeringskosten van zorgverzekeraars en overheid, en de uitgaven aan overkoepelende organen en fondsen op het terrein van de zorg.
Uitgaven constante prijzen
Uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van 1998. Cijfers geven inzicht in de volumeontwikkeling.
Totaal uitgaven aanbieders zorg
Aanbieders van diensten en goederen van gezondheids- en welzijnszorg direct aan patiënten en cliënten, ongeacht of het hun hoofd- of nevenactiviteit is, aangevuld met aanbieders van ondersteunende activiteiten die relevant zijn voor gezondheid en welzijn.
---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.

Is het totaal van:
Totaal aanbieders gezondheidszorg;
Totaal aanbieders welzijnszorg;
Beleids- en beheerorganisaties.
Aanbieders gezondheidszorg
Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.

Omvat:
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken;
Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg;
Huisartsenpraktijken;
Tandartsenpraktijken;
Paramedische praktijken;
Overige verstrekkers van gezondheidszorg: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten; Arbodiensten en reïntegratiediensten; Leveranciers van geneesmiddelen; Leveranciers van therapeutische middelen; Verstrekkers van ondersteunende diensten (omvat o.a. bloedbanken, huisartsenlaboratoria, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Nederlands Vaccin Instituut (NVI)); Verstrekkers van overige gezondheidszorg (onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).


Totaal aanbieders gezondheidszorg
Ziekenhuizen, specialistenpraktijken
Verstrekkers van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp. De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergo- therapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Overige verstrekkers van gezondheidszorg
Omvat
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;
Arbodiensten en reïntegratiediensten;
Leveranciers van geneesmiddelen;
Leveranciers van therapeutische middelen;
Verstrekkers van ondersteunende diensten;
Verstrekkers van overige gezondheidszorg (omvat onder meer ambulancediensten, praktijken van psychologen, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).
Aanbieders welzijnszorg
Aanbieders van verpleging, verzorging, begeleiding en opvang in de vorm van therapieën, behandeling, begeleiding en onderdak.

Omvat:
Verstrekkers van ouderenzorg;
Verstrekkers van gehandicaptenzorg;
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige verstrekkers van welzijnszorg: Internaten; Sociaal-cultureel werk; Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Totaal aanbieders welzijnszorg
Verstrekkers van ouderenzorg
Instellingen voor verpleging en behandeling van patiënten die niet in een ziekenhuis behandeld hoeven te worden, of waarin duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft of die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezinsverzorging, thuiszorg en kraamzorg.
Verstrekkers van gehandicaptenzorg
Instellingen voor lichamelijk en of geestelijk gehandicapten. Omvat tevens de voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en omvat de MEE- organisaties (organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking).
Overige verstrekkers van welzijnszorg
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijnszorg (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleids- en beheerorganisaties
Omvat de uitvoeringskosten van zorgverzekeraars en overheid, en de uitgaven aan overkoepelende organen en fondsen op het terrein van de zorg.
Financieringsbronnen
Bronnen waaruit de uitgaven aan zorg worden betaald.
Totaal financieringsbronnen
Overheid
Omvat betalingen door rijk, provincies en gemeenten.
Zorgverzekeringswet
Omvat betalingen op grond van de voor iedereen verplichte basisverzekering. Deze basisverzekering is op 1 januari 2006 in werking getreden. Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet valt hieronder. Vóór 2006 betrof het de betalingen op grond van de Ziekenfondswet.
AWBZ
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Wettelijke sociale verzekering die tot doel heeft om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Omvat betalingen voor zware geneeskundige risico's die niet via de basisverzekering verzekerd zijn. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage AWBZ valt hieronder.
Particuliere zorgverzekering
Omvat vanaf 2006 betalingen op grond van aanvullende verzekering van ziektekosten die niet worden gedekt door de basisverzekering. Vóór 2006 betrof dit tevens de particuliere ziektekostenverzekering voor mensen met een inkomen boven de grens van de Ziekenfondswet.
Eigen betalingen
Omvat eigen betalingen voor niet verzekerde zorg, vrijwillig eigen
risico, eigen bijdragen conform de Zorgverzekeringswet en
aanvullende verzekeringen. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en het verplicht eigen
risico in de Zorgverzekeringswet vallen hier niet onder.
Overige financieringsbronnen
Omvat betalingen door bedrijven, instellingen en het buitenland.
Uitgaven per hoofd van de bevolking
Totale uitgaven aan zorg gedeeld door het gemiddeld aantal inwoners in Nederland in een jaar.
Uitgaven als percentage van het BBP
Uitgaven en BBP (Bruto Binnenlands Product) zijn in lopende prijzen.