Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Perioden Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Handelsomzet (mln euro)
2008 23
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de branche sociale werkvoorziening (SBI'93 subklasse
36631) de volgende uitkomsten:
aantallen werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom wordt binnenkort
gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is gering.

Wijzigingen per 7 september 2009:
Het aantal onderwerpen is uitgebreid met extra gegevens over ondermeer
werkzame personen, personele lasten, netto omzet en overige
bedrijfsopbrengsten.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt.
Netto omzet
Opbrengst, exclusief BTW, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Handelsomzet
Opbrengsten uit verkopen van handelsgoederen.