Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijfstakken Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal)
9271 Loterijen en kansspelen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 20
9271 Loterijen en kansspelen 1 werkzame persoon 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen 2 werkzame personen 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 3 tot 5 werkzame personen 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen 5 tot 10 werkzame personen 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 10 tot 20 werkzame personen 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 20 tot 50 werkzame personen 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 50 tot 100 werkzame personen 2009, 1 januari 0
9271 Loterijen en kansspelen 100 werkzame personen of meer 2009, 1 januari 5
9271 Loterijen en kansspelen Natuurlijke personen 2009, 1 januari 10
9271 Loterijen en kansspelen Rechtspersonen 2009, 1 januari 15
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (850 (sub)klassen van de SBI 93). De
bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het
aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komer er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.