Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Afzet van zuiveringsslib Nat slib naar bestemming Elektriciteitscentrale (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Droge stof naar bestemming Elektriciteitscentrale (1 000 kg)
Nederland totaal 2022 321.536 53.936
Waterschap Groot Salland (WS) 2022
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2022 149.760 11.990
Waterschap Veluwe (WS) 2022
Waterschap Vallei & Eem (WS) 2022
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2022 5.764 1.205
Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2022
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2022 0 0
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2022
Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2022
Waterschap De Dommel (WS) 2022 0 0
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2022 0 0
Waterschap Rivierenland (WS) 2022 49.337 11.705
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2022 0 0
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2022 0 0
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2022 47.572 11.497
Waterschap Reest en Wieden (WS) 2022
Waterschap Velt en Vecht (WS) 2022
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2022 10.451 2.425
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2022 0 0
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2022 0 0
Wetterskip Fryslân (WS) 2022 0 0
Waterschap Aa en Maas (WS) 2022 0 0
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2022 0 0
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2022 0 0
Waterschap Scheldestromen (WS) 2022 0 0
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2022 55.121 14.095
Waterschap Vechtstromen (WS) 2022 3.531 1.020
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2022 0 0
Waterschap Limburg (WS) 2022 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2023 verschijnen in maart 2025.

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Restproduct van de zuivering van afvalwater, dat bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden aktief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof. Het betreft de totale afzet van zuiveringsslib. Dit is inclusief eventueel extern aangevoerd slib van andere regionale waterkwaliteitsbeheerders. De gegeven afzet moet dan ook niet worden verward met de totale productie aan zuiveringsslib bij de desbetreffende waterkwaliteitsbeheerder.
Nat slib naar bestemming
De hoeveelheid afgevoerd nat zuiveringsslib (inclusief het zich daarin bevindende water), per bestemming (methode van verwerking).
Elektriciteitscentrale
Zuiveringsslib dat gebruikt wordt om als secundaire brandstof mee te stoken in een elektriciteitscentrale.
Droge stof naar bestemming
Afgevoerd zuiveringsslib, uitgedrukt in gewichtshoeveelheid droge stof, per bestemming (methode van verwerking). De droge stof is de droogrest van zuiveringsslib na verdamping van het water bij circa 105 graden Celsius.
Elektriciteitscentrale
Zuiveringsslib dat gebruikt wordt om als secundaire brandstof mee te stoken in een elektriciteitscentrale.