Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib As (gloeirest) (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Koper (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Chroom (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Zink (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Lood (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Cadmium (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Nikkel (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Kwik (kg) Afzet van zuiveringsslib Nutriënten en zware metalen in het slib Arseen (kg)
Nederland totaal 2020 91.789 19.111 11.170 120.715 12.003 325.845 25.755 311 7.939 143 3.247
Waterschap Groot Salland (WS) 2020
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020 3.469 837 381 5.550 544 14.653 1.029 15 331 6 80
Waterschap Veluwe (WS) 2020
Waterschap Vallei & Eem (WS) 2020
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020 6.046 1.011 707 10.027 563 21.776 1.800 14 386 9 221
Waterschap Regge & Dinkel (WS) 2020
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020 6.064 1.253 758 7.754 881 22.903 2.397 19 514 11 247
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WS) 2020
Waterschap Zeeuwse Eilanden (WS) 2020
Waterschap De Dommel (WS) 2020 5.318 801 620 6.586 912 17.503 1.434 25 531 8 116
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020 5.358 1.487 809 6.944 574 19.427 1.945 16 402 11 222
Waterschap Rivierenland (WS) 2020 5.452 1.219 609 6.759 768 18.647 1.276 17 386 8 146
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020 3.930 1.145 610 4.777 561 14.712 1.071 12 269 6 108
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020 4.583 927 416 5.347 405 12.500 1.030 9 338 5 208
Waterschap Reest en Wieden (WS) 2020
Waterschap Velt en Vecht (WS) 2020
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020 1.870 577 261 1.932 170 4.955 158 4 126 3 229
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020 4.338 1.271 692 7.337 716 19.851 1.566 19 484 9 197
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020 5.544 726 524 7.144 799 16.068 1.277 22 390 6 157
Wetterskip Fryslân (WS) 2020 4.404 1.045 577 4.308 577 11.718 1.117 10 347 5 99
Waterschap Aa en Maas (WS) 2020 4.453 1.285 799 9.413 696 22.119 1.374 20 447 8 68
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020 5.433 1.185 625 8.442 555 17.634 1.948 19 439 11 525
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020 1.941 393 251 3.204 217 6.522 641 6 181 3 87
Waterschap Scheldestromen (WS) 2020 2.102 333 205 3.103 232 7.348 637 8 145 3 165
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020 5.752 1.072 655 5.342 625 22.877 1.436 19 428 8 115
Waterschap Vechtstromen (WS) 2020 4.733 793 527 6.483 810 21.083 1.249 16 550 7 85
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020 3.182 588 386 4.182 319 9.970 789 8 270 5 54
Waterschap Limburg (WS) 2020 7.815 1.162 758 6.084 1.080 23.578 1.582 34 978 9 118
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Afzet van zuiveringsslib
Restproduct van de zuivering van afvalwater, dat bestaat uit gesuspendeerde bezinkbare bestanddelen en door groei overbodig geworden aktief slib (bacteriemassa). Zuiveringsslib wordt gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, inclusief het zich daarin bevindende water (zie Totaal nat slib), en als droge stof. Het betreft de totale afzet van zuiveringsslib. Dit is inclusief eventueel extern aangevoerd slib van andere regionale waterkwaliteitsbeheerders. De gegeven afzet moet dan ook niet worden verward met de totale productie aan zuiveringsslib bij de desbetreffende waterkwaliteitsbeheerder.
Nutriënten en zware metalen in het slib
De totale hoeveelheid nutriënten (meststoffen) en zware metalen die met het zuiveringsslib wordt afgevoerd. De meeste zware metalen hechten zich sterk aan het slib.
As (gloeirest)
De fractie niet brandbare, anorganische stof die resteert na verbranding.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
De hoeveelheid fosfor in zuiveringsslib wordt geanalyseerd als P2O5 (difosforpentoxide) en omgerekend naar P-totaal.
Koper
Chroom
Zink
Lood
Cadmium
Nikkel
Kwik
Arseen