Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

Geslacht Leeftijd Perioden Met MBL-handelwijze Toedienen middel overlijden uitdr. doel Euthanasie (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2015 6.672
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2015 0
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 17 jaar 2015 0
Totaal mannen en vrouwen 17 tot 65 jaar 2015 1.544
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2015 2.764
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2015 2.365
Mannen Totaal 2015 3.603
Mannen 0 jaar 2015 0
Mannen 1 tot 17 jaar 2015 0
Mannen 17 tot 65 jaar 2015 718
Mannen 65 tot 80 jaar 2015 1.659
Mannen 80 jaar of ouder 2015 1.225
Vrouwen Totaal 2015 3.069
Vrouwen 0 jaar 2015 0
Vrouwen 1 tot 17 jaar 2015 0
Vrouwen 17 tot 65 jaar 2015 825
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2015 1.105
Vrouwen 80 jaar of ouder 2015 1.139
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Sterfgevallenonderzoek geeft informatie over medische beslissingen die de behandelend arts rond het levenseinde heeft genomen. Voor het onderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van mensen die in de maanden augustus t/m november van het onderzoeksjaar zijn overleden en die op het moment van overlijden tot de bevolking van Nederland behoorden. De steekproefgegevens zijn omgerekend naar jaarcijfers.

Deze tabel betreft de overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde per leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar: 2001, 2005, 2010 en 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het onderzoek vindt vijfjaarlijks plaats.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
Medische beslissing rond het levenseinde (MBL-handelwijze): indien een
arts meerdere beslissingen heeft genomen, dan is het sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende beslissing. Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
De in de tabel gepresenteerde indeling is oplopend gegroepeerd naar meest ingrijpende handelwijze.
Toedienen middel overlijden uitdr. doel
Levensbeëindigend handelen door een arts door middel van het
voorschrijven, verstrekken of toedienen van een middel met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
Euthanasie
Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:
- het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven,
verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen én
- tegelijkertijd is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend
zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen én
- dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.