Stoppen met werken en VUT/prepensioen 2006

Stoppen met werken en VUT/prepensioen 2006

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal 50 tot 75 jaar (X 1000) Participerend op de arbeidsmarkt (X 1000) Gestopt met werken (X 1000) Nooit gewerkt (X 1000) VUT/prepensioen (X 1000) Geen VUT/prepensioen (X 1000) Niet van toepassing (X 1000)
Totaal werknemers 2006 4.381 1.965 1.336 1.080 430 2.687 1.264
Mannen 2006 2.171 1.203 805 163 294 1.274 603
Vrouwen 2006 2.209 761 532 917 136 1.413 660
50 tot 55 jaar 2006 1.120 895 53 171 14 1.106
55 tot 60 jaar 2006 1.122 733 173 216 93 1.029
60 tot 65 jaar 2006 875 239 393 243 323 552
65 tot 70 jaar 2006 713 67 400 246
70 tot 75 jaar 2006 552 30 317 204
Onderwijsniveau: laag 2006 1.837 566 557 714 132 1.047 658
Onderwijsniveau: middelbaar 2006 1.503 766 470 267 163 964 376
Onderwijsniveau: hoog 2006 1.012 620 302 89 132 655 225
Onderwijsniveau: onbekend 2006 30 12 8 10 2 21 7
Eenpersoonshuishouden 2006 833 308 272 254 89 419 325
Alleenstaande ouder 2006 134 85 15 35 9 110 15
Lid van ouderpaar 2006 891 652 101 137 39 803 49
Lid van een paar (geen ouder) 2006 2.474 897 937 640 289 1.326 859
Overig lid huishouden 2006 48 23 11 14 5 30 13
Autochtonen 2006 3.765 1.657 1.177 932 374 2.268 1.123
Westerse allochtonen 2006 436 215 129 92 45 280 111
Niet-westerse allochtonen 2006 179 92 30 57 10 139 30
Herkomst: onbekend 2006 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens uit de module Pensioenen. Deze module wordt
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en is onder andere bedoeld om de mensen die
definitief uittreden uit het arbeidsproces en de mensen die VUT of
prepensioen krijgen, te monitoren.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar over: 2006

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal 50 tot 75 jaar
Participerend op de arbeidsmarkt
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die participerend op de arbeidsmarkt zijn, nemen
nog deel aan het arbeidsproces. Deze personen kunnen zowel tot de
werkzame als de werkloze beroepsbevolking behoren.
Gestopt met werken
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die gestopt zijn met werken zijn definitief
uitgetreden en behoren tot de niet beroepsbevolking.
Nooit gewerkt
Stoppen met werken heeft betrekking op het definitief uittreden uit het
arbeidsproces. Personen die nooit gewerkt hebben, behoren tot de niet
beroepsbevolking. Zij kunnen niet ooit gestopt zijn met werken.
VUT/prepensioen
De VUT is een wettelijke regeling die is ingesteld om het vervroegd
uittreden (vut) van oudere werknemers te stimuleren. Prepensioen is een
tijdelijke uitkering voorafgaand aan het pensioen die in het kader van de
regeling 'vervroegde pensionering' wordt betaald aan ex-werknemers uit
door betrokkene zelf opgebrachte premies en daarmee gegenereerde
beleggingsopbrengsten, en die eindigt bij ingang van de
pensioengerechtigde leeftijd. De prepensioenregeling is de vervanger van
de VUT-regeling.
Geen VUT/prepensioen
De VUT is een wettelijke regeling die is ingesteld om het vervroegd
uittreden (vut) van oudere werknemers te stimuleren. Prepensioen is een
tijdelijke uitkering voorafgaand aan het pensioen die in het kader van de
regeling 'vervroegde pensionering' wordt betaald aan ex-werknemers uit
door betrokkene zelf opgebrachte premies en daarmee gegenereerde
beleggingsopbrengsten, en die eindigt bij ingang van de
pensioengerechtigde leeftijd. De prepensioenregeling is de vervanger van
de VUT-regeling.
Niet van toepassing