Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

CPI Perioden CPI (2006 = 100) CPI afgeleid (2006 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
09416 Huur sportaccommodaties 2015 124,00 124,00 2,2 2,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). Dit indexcijfer geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden in Nederland aanschaft. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex. Dit is de CPI exclusief invloed van overheidsmaatregelen zoals BTW.

Naast deze indices bevat de tabel de inflatie. Inflatie als economisch begrip is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De maand-op-maand ontwikkeling staat ook in de tabel. U kunt deze cijfers over 269 combinaties van productgroepen bekijken. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016
Geen, deze tabel is stop gezet.

Wijzigingen per 10 december 2015
Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

De afgeleide CPI is over de maand augustus 2015 0,01 indexpunt naar beneden bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan
de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de
tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW
en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.