Ondernemingsklimaat; ondernemerschap internationaal vergeleken 1990-2012

Ondernemingsklimaat; ondernemerschap internationaal vergeleken 1990-2012

Landen Perioden Oprichting en opheffing van bedrijven Bedrijfsgrootte bij oprichting (gemiddeld aantal werkzame personen) Oprichting en opheffing van bedrijven Overlevingskansen van bedrijven (% van recent opgestarte bedrijven) Oprichting en opheffing van bedrijven Oprichtingen van bedrijven Absoluut (aantal) Oprichting en opheffing van bedrijven Oprichtingen van bedrijven Relatief (% van totaal aantal bedrijven) Oprichting en opheffing van bedrijven Opheffingen van bedrijven Absoluut (aantal) Oprichting en opheffing van bedrijven Opheffingen van bedrijven Relatief (% van totaal aantal bedrijven) Houding ten opzichte van ondernemerschap (% van ondervraagden)
Australië 2012 . . . . . . .
België 2012 . . . . . . .
Canada 2012 . . . . . . .
Denemarken 2012 . . . . . . .
Duitsland 2012 . . . . . . .
Finland 2012 . . . . . . .
Frankrijk 2012 . . . . . . .
Hongarije 2012 . . . . . . .
Ierland 2012 . . . . . . .
Italië 2012 . . . . . . .
Japan 2012 . . . . . . .
Nederland 2012 . . . . . . .
Oostenrijk 2012 . . . . . . .
Polen 2012 . . . . . . .
Spanje 2012 . . . . . . .
Tsjechië 2012 . . . . . . .
Verenigd Koninkrijk 2012 . . . . . . .
Verenigde Staten 2012 . . . . . . .
Zuid-Korea 2012 . . . . . . .
Zweden 2012 . . . . . . .
EU-15 2012 . . . . . . .
EU-25 2012 . . . . . . .
EU-27 2012 . . . . . . .
OESO 2012 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor een aantal landen een overzicht van:
- de ondernemersquote;
- het aandeel ondernemers en het aandeel jonge ondernemers in de beroepsbevolking;
- de bedrijfsdemografische dynamiek (oprichtingen en opheffingen van bedrijven, overlevingskansen van bedrijven);
- het aandeel snelle groeiers op het totale aantal bedrijven;
- de houding ten opzichte van ondernemerschap;
- het aandeel zelfstandige ondernemers onder werkzame personen (naar geslacht).

Veel bedrijfsdemografische dynamiek, veel snelle groeiers, veel (jonge) zelfstandige ondernemers en een positieve houding ten opzichte van ondernemerschap duiden op een gunstig ondernemingsklimaat.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruik gemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De externe bronnen van deze cijfers leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017:
Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet.

Toelichting onderwerpen

Oprichting en opheffing van bedrijven
De in deze tabel gebruikte definities voor oprichtingen en opheffingen van bedrijven verschillen sterk van de definities die worden gebruikt bij elders door het CBS voor alleen Nederland gepubliceerde cijfers. Zo worden in de nationale CBS-cijfers bijvoorbeeld alleen bedrijven geteld wanneer er ten minste 1 persoon 15 uur of meer per week werkzaam is. In deze internationale vergelijking wordt een bedrijf geteld wanneer er ten minste 1 persoon 1 uur per week werkt. Het onderstaande overzicht geeft de voornaamste verschillen weer.

Internationale vergelijking (deze tabel):
Populatie: Gehele bedrijfsleven exclusief landbouw en visserij (NACE Rev 3.1 sectoren C-K; N-O). De gezondheidszorg maakt hier wel deel van uit; de overheid en het onderwijs niet. De NACE Rev 3.1 is de Engelstalige Standaard Bedrijfsindeling (SBI), die onder meer door Eurostat wordt gebruikt.
Eenheid: Juridische onderneming.
Definitie oprichting: Starters en nieuwe dochters, voorzover actief.
Definitie opheffing: Algemene opheffingen van actieve bedrijven en faillissementen van actieve bedrijven. Fusies en overnames zijn niet meegerekend, behalve voor eenmanszaken.
Definitie actief bedrijf: Ten minste 1 persoon werkt ten minste 1 uur per week in de onderneming.

Nationale CBS-cijfers (elders gepubliceerd):
Populatie: Bedrijfsleven exclusief opvoeringen in de landbouw, visserij, financiële instellingen, openbaar bestuur en de gesubsidieerde sector.
Eenheid: Bedrijf.
Definitie oprichting: Nieuwe economisch actieve bedrijven; voortzettingen van één of meer bestaande bedrijven (fusie, overname, verzelfstandiging, eigenaarwisseling, naamswijziging e.d.) worden niet als nieuw beschouwd.
Definitie opheffing: Er is sprake van een opheffing als een bedrijf in jaar (t+1) niet meer tot de populatie actieve bedrijven behoort, terwijl dit in het vorige jaar (t) wel het geval was. Voor een opheffing geldt als aanvullende voorwaarde dat er geen andere bedrijven bij de gebeurtenis zijn betrokken. Met andere woorden een structuurwijziging (fusie, overname, afsplitsing, uiteenvallen) leidt niet tot een opheffing.
Definitie actief bedrijf: Ten minste 1 persoon is 15 uur of meer per week werkzaam.

Bron: EIM, Internationale Benchmark Ondernemerschap.

N.B.: Het saldo van fusies en afsplitsingen ligt jaarlijks gemiddeld rond de 0,75 - 1 procent van het aantal bedrijven. Het aandeel oprichtingen en opheffingen waarbij de ondernemer minder dan 15 uur actief is in het bedrijf schommelt voor Nederland jaarlijks tussen de 15 procent en 20 procent (bron: EIM). Als bronnen worden door het EIM doorgaans het Handelsregister en/of het BTW-register gehanteerd. Een drietal landen - Frankrijk, de VS en Japan - hanteert een statistiekregister. Voorzover landen een andere afbakening van toe- en uittredingen hanteren, heeft het EIM deze volgens een vaste procedure geüniformeerd. Hiervoor is primair naar Nederlandse verhoudingscijfers gekeken. Internationaal zijn correcties nodig voor o.a. niet-actief, en het meetellen van verhuizingen en overdrachten. Zie de 'Internationale Benchmark Ondernemerschap' van het EIM voor een exacte beschrijving van de procedure per land.

Oprichtingen van bedrijven
Aantal oprichtingen van bedrijven.

Bron: EIM.
Absoluut
Relatief
Bedrijfsgrootte bij oprichting
Gemiddeld aantal personen werkzaam bij oprichting van een bedrijf.

Bron: EIM, Internationale Benchmark Ondernemerschap 2009.
Opheffingen van bedrijven
Aantal opheffingen van bedrijven.

Bron: EIM.
Absoluut
Relatief
Overlevingskansen van bedrijven
Bedrijven die 2 jaar na oprichting nog actief zijn. Het betreft hier het percentage van alle opgerichte ondernemingen in een bepaald jaar t, dat nog altijd actief is in termen van werkgelegenheid en/of omzet 2 jaar na de oprichting (t+2). Een bedrijf is alleen opgericht als deze 'van het begin af' start met activiteiten. De populatie omvat de private sector (NACE rev 3.1 sectoren C tot en met K). De NACE rev 3.1 is de Engelstalige Standaard Bedrijfsindeling die door Eurostat wordt gebruikt.

Bron: Eurostat.
Houding ten opzichte van ondernemerschap
Percentage van de ondervraagden (steekproef onder inwoners van de Europese Unie (EU) en enkele andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Noorwegen en IJsland) dat ondernemerschap verkiest boven werknemer zijn. De exacte vraagstelling luidde: 'Als u zou kunnen kiezen tussen verschillende soorten banen, welke zou voor u de voorkeur hebben:
werknemer zijn;
zelfstandige zijn;
geen van beide.'