Ondernemingsklimaat; menselijk kapitaal, arbeidsaanbod en -kosten 1990-2011

Ondernemingsklimaat; menselijk kapitaal, arbeidsaanbod en -kosten 1990-2011

Landen Perioden Hoogopgeleiden (% van bevolking van 25-65 jaar) Afgestudeerden in een bètarichting (% van totaal aantal afgestudeerden) Leerprestaties 15-jarige scholieren Wiskunde Totaal mannen en vrouwen (gemiddelde score) Leerprestaties 15-jarige scholieren Natuurwetenschappen Totaal mannen en vrouwen (gemiddelde score) Leerprestaties 15-jarige scholieren Lezen Totaal mannen en vrouwen (gemiddelde score) Arbeidskosten Arbeidskosten per eenheid product (APEP) (index (2005=100)) Arbeidskosten Per uur Totaal (euro (1999); ecu (tot 1999)) Arbeidskosten Per uur In de industrie (euro (1999); ecu (tot 1999)) Arbeidskosten Per uur In de dienstensector (euro (1999); ecu (tot 1999))
AU 2011 . . . . . 127,1 . . .
BE 2011 . . . . . 115,7 . . .
CA 2011 . . . . . 117,6 . . .
DK 2011 . . . . . 119,4 . . .
DE 2011 . . . . . 105,4 . . .
FI 2011 . . . . . 115,5 . . .
FR 2011 . . . . . 112,7 . . .
HU 2011 . . . . . 120,1 . . .
IE 2011 . . . . . 105,4 . . .
IT 2011 . . . . . 115,5 . . .
JP 2011 . . . . . 95,8 . . .
NL 2011 . . . . . 110,9 . . .
AT 2011 . . . . . 113,2 . . .
PL 2011 . . . . . 120,1 . . .
ES 2011 . . . . . 110,4 . . .
CZ 2011 . . . . . 106,0 . . .
UK 2011 . . . . . 117,2 . . .
US 2011 . . . . . 111,4 . . .
KR 2011 . . . . . 112,6 . . .
SE 2011 . . . . . 108,8 . . .
E1 2011 . . . . . 99,8 . . .
E2 2011 . . . . . . . . .
E3 2011 . . . . . . . . .
OE 2011 . . . . . 112,0 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een internationale vergelijking van het huidige en het potentiële arbeidsaanbod en van de arbeidskosten. De samenstelling van het huidige arbeidsaanbod wordt weergegeven aan de hand van een uitsplitsing naar opleidingsniveau (lager, middelbaar en hoger onderwijs) onder werkzame personen. Van het opleidingsniveau van het potentiële arbeidsaanbod wordt een indicatie gegeven door de leerprestaties van scholieren en het percentage werklozen. Het opleidingsniveau is een maat voor het menselijk kapitaal dat bij de productie wordt ingezet. De arbeidskosten worden uitgedrukt in de kosten per uur en de kosten per eenheid product.

Let op: Om een internationale vergelijking mogelijk te maken is bij de bepaling van de hier gepresenteerde cijfers gebruikgemaakt van internationaal vergelijkbare definities, die soms afwijken van de normaal door het CBS gehanteerde definities. Hierdoor kunnen verschillen optreden tussen deze cijfers en elders op de CBS-website gepubliceerde nationale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De externe bronnen leveren regelmatig bijgestelde gegevens over voorgaande perioden. Deze bijgestelde gegevens worden in de tabel niet als zodanig aangemerkt.

Wijzigingen per 22 december 2017:
Geen, tabel is stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet.

Toelichting onderwerpen

Hoogopgeleiden
Personen in de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar, die een opleiding hebben voltooid in het hoger onderwijs. De opleiding dient te vallen onder ISCED 97 klassen 5a (in Nederland o.a. doctoraal/master of hbo), 5b (o.a. kort hbo) of 6 (aio, oio of andere promotie-opleiding).
ISCED staat voor International Standard Classification of Education.

Bron: OESO, Factbook 2010.

Volgens de ISCED 97-classificatie tellen ook enkele andere vormen van onderwijs mee als 'hoger onderwijs'. Volgens de Nederlandse definitie zijn dit particuliere of bedrijfsopleidingen met een duur van ten minste 2 jaar voltijd na havo/mbo-4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT- en commerciële opleidingen. Verder zijn er verschillen tussen landen in welke opleidingen tot het hoger onderwijs worden gerekend. Zie bijvoorbeeld Bernelot Moens, W.E., 'Heeft Nederland wel zo weinig hoopopgeleiden? Associate degree vult gaten in onderwijssysteem', CBS, 2005.
Afgestudeerden in een bètarichting
Aantal succesvol afgestudeerden en gepromoveerden in wiskunde, natuurwetenschappen en informatica (science: International Standard Classification (ISC) 4) en techniek (engineering: ISC 52) in het betreffende jaar, als aandeel van het totaal aantal afgestudeerden en gepromoveerden in het hoger onderwijs in dat jaar. Hoger onderwijs is hier gedefinieerd als ISCED-97 klassen 5a (in Nederland onder andere doctoraal/master en hbo), en 6 (aio, oio of andere romotie-opleiding).

Bronnen: OESO STI; OESO Education database

Het betreft het jaar waarin studenten daadwerkelijk een diploma verwerven, met uitzondering van Denemarken, Finland, Frankrijk (tot 2002) en Italië, waar studenten zijn geregistreerd, die in het voorgaande jaar zijn afgestudeerd.
Leerprestaties 15-jarige scholieren
Gemiddelde prestaties van 15-jarige scholieren op het terrein van wiskunde, natuurwetenschappen en lezen. Gemiddelde score. De cijfers voor Nederland voor 2003 hebben een beperkte betrouwbaarheid vanwege een te kleine steekproefomvang.

Bron: OESO, Programme for International Student Assessment (PISA).
Wiskunde
Totaal mannen en vrouwen
Natuurwetenschappen
Totaal mannen en vrouwen
Lezen
Totaal mannen en vrouwen
Arbeidskosten
Totale door werkgevers gedane uitgaven voor arbeid. Onder de uitgaven vallen directe kosten (zoals personeelskosten) en indirecte kosten (zoals collectieve sociale lasten, kosten voor beroepstraining en belastingen gerelateerd aan werkuitoefening). Het betreft hier alle bedrijfstakken met uitzondering van landbouw, visserij en zelfstandigen met personeel.
Arbeidskosten per eenheid product (APEP)
Arbeidskosten gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp). De arbeidskosten zijn in nominale prijzen uitgedrukt. Het bbp wordt gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. Hierdoor is het mogelijk te bekijken hoe de arbeidskosten voor een standaard productie-eenheid zich door de jaren heen ontwikkelen.

Bron: OESO, Economic Outlook, No. 89 - Juni 2011.

Bruto binnenlands product (bbp):
De toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld. Het bbp is gelijk aan de waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
Per uur
Door werkgevers gedane uitgaven voor arbeid, per uur. De gebruikte eenheid is ecu tot 1999 en vanaf 1999 de euro.
Totaal
Door werkgevers gedane uitgaven voor arbeid, per uur.

Bron: Eurostat.
In de industrie
Door werkgevers gedane uitgaven voor arbeid, per uur in de industrie (NACE Rev 1.1, sectie D). De NACE Rev 1.1 is de Engelstalige Standaard Bedrijfsindeling (SBI), die Eurostat gebruikt.

Bron: Eurostat.
In de dienstensector
Door werkgevers gedane uitgaven voor arbeid, per uur in de dienstensector, exclusief de overheid (NACE Rev 1.1, sectie G-K). De NACE Rev 1.1 is de Engelstalige Standaard Bedrijfsindeling (SBI), die Eurostat gebruikt.

Bron: Eurostat.