Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) CH4 (mln kg) N2O (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021* 141.100 669,35 25,05
Stationaire bronnen, totaal 2021* 111.200 666,74 24,24
Energiesector 2021* 44.400 22,13 0,55
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 1.500 16,73 0,06
192 Aardolie-industrie 2021* 10.500 0,93 0,03
35 Energiebedrijven 2021* 32.400 4,48 0,47
Nijverheid (geen energiesector) 2021* 32.100 16,22 3,54
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021* 18.300 14,24 3,43
24 Basismetaalindustrie 2021* 6.200 0,31 0,03
Overige industrie 2021* 7.100 1,58 0,08
F Bouwnijverheid 2021* 500 0,08 0,00
Particulier huishouden 2021* 17.500 15,22 0,33
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021* 17.200 613,17 19,82
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021* 7.800 512,66 18,79
Diensten, afval en water 2021* 9.400 100,52 1,03
Mobiele bronnen; totaal 2021* 29.900 2,61 0,82
Vervoer 2021* 26.000 2,41 0,76
Railverkeer 2021* 100 0,00 0,00
Wegverkeer 2021* 25.200 2,29 0,74
Scheepvaart 2021* 800 0,11 0,02
Luchtvaart 2021* 0 0,00 0,00
Overige mobiele bronnen, totaal 2021* 3.800 0,20 0,05
Landbouw (mobiele bronnen) 2021* 1.100 0,05 0,01
Visserij 2021* 400 0,04 0,01
Defensie-activiteiten 2021* 200 0,01 0,01
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021* 2.100 0,09 0,02
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de totale Nederlandse emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen.
Fluorhoudende gassen die bijdragen aan het broeikaseffect zijn niet meegenomen.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
N2O
Distikstofoxide (= lachgas).

N2O ontstaat bij allerlei chemische omzettingsprocessen, met name in de landbouw, door denitrificatieprocessen bij mest en kunstmest en verder onder andere bij de productie van salpeterzuur en in autokatalysatoren. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).