Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 12* 3.001
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 12* 374
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 12* 992
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 12* 1.635
Mannen Totaal leeftijd 2021 week 12* 1.536
Mannen 0 tot 65 jaar 2021 week 12* 207
Mannen 65 tot 80 jaar 2021 week 12* 614
Mannen 80 jaar of ouder 2021 week 12* 715
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 12* 1.465
Vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 12* 167
Vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 12* 378
Vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 12* 920
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 9 april 2021:
De voorlopige cijfers van week 12 in 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.