Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, 1999-2007

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde
criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven.
De cijfers worden gegeven naar soort misdrijf. De cijfers over gehoorde
verdachten worden gegeven naar het geslacht en de meer- en minderjarigheid
van de verdachte.

De geregistreerde misdrijven, opgehelderde misdrijven en gehoorde
verdachten worden gerelateerd aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar.

Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het
jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010.
Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005
opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf
en politieregio.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Misdrijven
In de Nederlandse wetgeving specifiek aangeduide strafbare feiten van de
ernstige soort. Er zijn verschillende soorten misdrijven, zoals
vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven, vernielingen en openbare orde
misdrijven, verkeersmisdrijven etc.
Totaal geregistreerd
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
Geregistreerde misdrijven zijn het totaal door de politie in
processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde
strafbare feiten. In deze statistiek worden alleen de misdrijven geteld;
overtredingen vallen buiten deze statistiek.
Totaal opgehelderd
Aantal in het verslagjaar opgehelderde misdrijven.
Opgehelderde misdrijven zijn misdrijven waarbij tenminste één verdachte
bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij
het strafbare feit te hebben gepleegd.
Gehoorde verdachten
Aantal natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een
strafbaar feit en die door het daartoe bevoegde gezag zijn gehoord.
Totaal gehoorde verdachten
Totaal aantal in het verslagjaar gehoorde verdachten.
Totaal mannen
Totaal aantal in het verslagjaar gehoorde mannelijke verdachten.
Meerderjarige mannen
Aantal in het verslagjaar gehoorde mannelijke verdachten die ten tijde
van het plegen van het delict 18 jaar of ouder zijn.
Minderjarige mannen
Aantal in het verslagjaar gehoorde mannelijke verdachten die ten tijde
van het plegen van het delict de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben
bereikt.
Totaal vrouwen
Totaal aantal in het verslagjaar gehoorde vrouwelijke verdachten.
Meerderjarige vrouwen
Aantal in het verslagjaar gehoorde vrouwelijke verdachten die ten tijde
van het plegen van het delict 18 jaar of ouder zijn.
Minderjarige vrouwen
Aantal in het verslagjaar gehoorde vrouwelijke verdachten die ten tijde
van het plegen van het delict de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben
bereikt.
Per 100 000 inw. 12-79 jaar
Misdrijven
Totaal geregistreerd
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven per 100 000 inwoners
van 12-79 jaar.