Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik, 1995-2013

Balansposten Sectoren Perioden Energiedragers in petajoule Aardoliegrondstoffen en -producten Aardoliegrondstoffen Aardgascondensaat (PJ) Energiedragers in fysieke eenheden Aardoliegrondstoffen en -producten Aardoliegrondstoffen Aardgascondensaat (mln kg)
Primair energieaanbod Nederland totaal 2013 363,06 8.251
Primair energieaanbod Energiesector 2013 176,94 4.021
Primair energieaanbod 06 Winning van aardolie en aardgas 2013 7,35 167
Primair energieaanbod Cokesfabrieken 2013 - -
Primair energieaanbod 192 Aardolie-industrie 2013 169,59 3.854
Primair energieaanbod 35 Energiebedrijven 2013 - -
Primair energieaanbod Totaal energieafnemers 2013 186,12 4.230
Primair energieaanbod Nijverheid (exclusief de energiesector) 2013 176,13 4.003
Primair energieaanbod 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013 - -
Primair energieaanbod 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 16 Houtindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 17-18 Papier- en grafische industrie 2013 - -
Primair energieaanbod 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 176,13 4.003
Primair energieaanbod Basischemie zonder 2013-2015 2013 - -
Primair energieaanbod 2013 Overige anorganische basischemie 2013 - -
Primair energieaanbod 2014 Organische basischemie 2013 176,13 4.003
Primair energieaanbod 2015 Kunstmestindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod Chemische en farmaceutische producten 2013 - -
Primair energieaanbod 23 Bouwmaterialenindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 24 Basismetaalindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod IJzer- en staalindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod Non-ferrometalenindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 25-28 Metaalproducten/machine-industrie 2013 - -
Primair energieaanbod 29-30 Transportmiddelenindustrie 2013 - -
Primair energieaanbod 31-33 Overige industrie en reparatie 2013 - -
Primair energieaanbod F Bouwnijverheid 2013 . .
Primair energieaanbod Vervoer 2013 - -
Primair energieaanbod Railverkeer 2013 - -
Primair energieaanbod Wegverkeer 2013 - -
Primair energieaanbod Scheepvaart 2013 - -
Primair energieaanbod Luchtvaart 2013 - -
Primair energieaanbod Particuliere huishoudens 2013 - -
Primair energieaanbod Dienstverlening, landbouw en visserij 2013 9,99 227
Primair energieaanbod G-U Dienstverlening 2013 . .
Primair energieaanbod E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 - -
Primair energieaanbod Landbouw 2013 . .
Primair energieaanbod Visserij 2013 - -
Winning Nederland totaal 2013 17,49 397
Winning Energiesector 2013 17,49 397
Winning 06 Winning van aardolie en aardgas 2013 17,49 397
Winning Cokesfabrieken 2013 - -
Winning 192 Aardolie-industrie 2013 - -
Winning 35 Energiebedrijven 2013 - -
Winning Totaal energieafnemers 2013 - -
Winning Nijverheid (exclusief de energiesector) 2013 - -
Winning 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013 - -
Winning 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 - -
Winning 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 - -
Winning 16 Houtindustrie 2013 - -
Winning 17-18 Papier- en grafische industrie 2013 - -
Winning 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 - -
Winning Basischemie zonder 2013-2015 2013 - -
Winning 2013 Overige anorganische basischemie 2013 - -
Winning 2014 Organische basischemie 2013 - -
Winning 2015 Kunstmestindustrie 2013 - -
Winning Chemische en farmaceutische producten 2013 - -
Winning 23 Bouwmaterialenindustrie 2013 - -
Winning 24 Basismetaalindustrie 2013 - -
Winning IJzer- en staalindustrie 2013 - -
Winning Non-ferrometalenindustrie 2013 - -
Winning 25-28 Metaalproducten/machine-industrie 2013 - -
Winning 29-30 Transportmiddelenindustrie 2013 - -
Winning 31-33 Overige industrie en reparatie 2013 - -
Winning F Bouwnijverheid 2013 . .
Winning Vervoer 2013
Winning Railverkeer 2013
Winning Wegverkeer 2013
Winning Scheepvaart 2013
Winning Luchtvaart 2013
Winning Particuliere huishoudens 2013 - -
Winning Dienstverlening, landbouw en visserij 2013 - -
Winning G-U Dienstverlening 2013 . .
Winning E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 - -
Winning Landbouw 2013 . .
Winning Visserij 2013 - -
Invoer Nederland totaal 2013 336,49 7.648
Invoer Energiesector 2013 . .
Invoer 06 Winning van aardolie en aardgas 2013 . .
Invoer Cokesfabrieken 2013 . .
Invoer 192 Aardolie-industrie 2013 . .
Invoer 35 Energiebedrijven 2013 . .
Invoer Totaal energieafnemers 2013 . .
Invoer Nijverheid (exclusief de energiesector) 2013 . .
Invoer 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013 . .
Invoer 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 . .
Invoer 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 . .
Invoer 16 Houtindustrie 2013 . .
Invoer 17-18 Papier- en grafische industrie 2013 . .
Invoer 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013 . .
Invoer Basischemie zonder 2013-2015 2013 . .
Invoer 2013 Overige anorganische basischemie 2013 . .
Invoer 2014 Organische basischemie 2013 . .
Invoer 2015 Kunstmestindustrie 2013 . .
Invoer Chemische en farmaceutische producten 2013 . .
Invoer 23 Bouwmaterialenindustrie 2013 . .
Invoer 24 Basismetaalindustrie 2013 . .
Invoer IJzer- en staalindustrie 2013 . .
Invoer Non-ferrometalenindustrie 2013 . .
Invoer 25-28 Metaalproducten/machine-industrie 2013 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie weer in balansvorm. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne- energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'.
Energie kan ook worden overgedragen van de ene energiedrager naar de andere. In de energiestatistieken noemen we dat 'omzetting'.

Aan de aanbodkant van de balans staan de winning van energie, de in- en uitvoer, bunkering en de voorraadmutatie.
De verbruikskant staat het verbruik bij de omzetting in andere energiedragers en het finaal verbruik.
Finaal verbruik is het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager.

Over de energieomzetting worden in de tabel zowel cijfers vermeld over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om er andere energiedragers van te maken) als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is geproduceerd uit andere energiedragers).

De energiebalans beschrijft de situatie voor vijf hoofdsectoren, te weten de energiesector, de nijverheid, het vervoer, de huishoudens en de landbouw, visserij en dienstverlening, en voor meerdere subsectoren hiervan. Er is een verschil tussen de energiebalans van Nederland en de energiebalans per sector. Per sector is niet bekend hoe groot invoer en uitvoer zijn. Wel is bekend wat de aanvoer en afleveringen per sector zijn. De energiebalans laat daarom het saldo van aanvoer en aflevering zien. Dit is gelijk aan het saldo van invoer, uitvoer en bunkers.

Bedrijven en instellingen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Sectoren beginnend met een letter of getal zijn bedrijfstakken volgens SBI 2008.

Gegevens beschikbaar:
Van 1995 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2013 zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juli 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet omdat er een revisie voor alle jaren is doorgevoerd. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik '. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

NB
Bij de publicatie van nader voorlopige jaarcijfers behouden de onderliggende maandbalansen nog wel hun voorlopige karakter. De maandbalansen van de energiedragers aardgas, steenkool, elektriciteit, aardolieproducten, aardoliegrondstoffen en motorbrandstoffen zijn weergegeven in afzonderlijke StatLinetabellen (zie bij 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen). Bij publicatie van de definitieve jaarcijfers worden de maandbalansen ook definitief.

Toelichting onderwerpen

Energiedragers in petajoule
Een energiedrager is een product dat energie bevat, dit kan zijn in de vorm van een brandstof, warmte of kracht.
Een petajoule (PJ) is 1 000 000 000 000 000 joule (een 1 met 15 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Een PJ komt overeen met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of 278 miljoen kilowattuur elektriciteit.
Aardoliegrondstoffen en -producten
Een vloeibare, fossiele brandstof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen. Ruwe aardolie wordt gewonnen uit de natuur. In raffinaderijen wordt ruwe aardolie omgezet in diverse aardolieproducten.
Aardoliegrondstoffen
Goederen die als grondstof dienen in raffinaderijen. Dit zijn vooral ruwe aardolie en aardgascondensaat. Verder vallen de additieven inclusief de biobrandstoffen voor het wegverkeer hieronder. Deze worden toegevoegd aan motorbrandstoffen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en/of om de CO2-uitstoot te verminderen.
Aardgascondensaat
Lichte koolwaterstoffen die als bijproduct vrijkomen bij de winning van aardgas of aardolie. Het zijn onder andere ethaan, propaan, butaan en pentaan. Aardgascondensaat dat bij normale temperatuur en druk gasvormig is, wordt voor transport vloeibaar gemaakt.
Energiedragers in fysieke eenheden
Een energiedrager is een product dat energie bevat, dit kan zijn in de vorm van een brandstof, warmte of kracht. De energiedragers waarvan geen fysieke eenheid bekend is, worden in de warmte-eenheid joule gepresenteerd.
Aardoliegrondstoffen en -producten
Een vloeibare, fossiele brandstof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen. Ruwe aardolie wordt gewonnen uit de natuur. In raffinaderijen wordt ruwe aardolie omgezet in diverse aardolieproducten.
Aardoliegrondstoffen
Goederen die als grondstof dienen in raffinaderijen. Dit zijn vooral ruwe aardolie en aardgascondensaat. Verder vallen de additieven inclusief de biobrandstoffen voor het wegverkeer hieronder. Deze worden toegevoegd aan motorbrandstoffen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en/of om de CO2-uitstoot te verminderen.
Aardgascondensaat
Lichte koolwaterstoffen die als bijproduct vrijkomen bij de winning van aardgas of aardolie. Het zijn onder andere ethaan, propaan, butaan en pentaan. Aardgascondensaat dat bij normale temperatuur en druk gasvormig is, wordt voor transport vloeibaar gemaakt.