Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de jaarlijkse kosten voor verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap.
De kosten van de eigen activiteiten op het gebied van natuur en landschap worden in principe voor elke economische sector afzonderlijk bepaald. Daarnaast worden ook de financiële overdrachten tussen sectoren apart waargenomen. Dit geeft de mogelijkheid om de totale (netto) financiële lasten voor een sector te bepalen. De sectoren die worden waargenomen zijn de lokale overheid, rijksoverheid, de provinciale natuurbeschermingsorganisaties met of zonder terrein in eigendom, de overige natuurbeschermingsorganisaties, nijverheid en particuliere bosbouw.

Van 2001 t/m 2013 worden de kosten en financiering van het natuur- en landschapsbeheer van de sectoren in Nederland eens in de twee jaar gepubliceerd (oneven jaren), vanaf 2013 worden deze jaarlijks gepubliceerd.

Vanaf 2013 worden alleen de door het Rijk als natuur- en landschapsbeheer geoormerkte overdrachten buitenland meegenomen.
Vanaf de publicatie van de 2013 cijfers, worden alleen de jaren weergegeven waarvoor er data beschikbaar zijn (1999 en later) en worden ontbrekende data weergegeven als een punt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Gewijzigd per 24 december 2021:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Gewijzigd per 27 januari 2021:
De definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 2015 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2020 worden eind september 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Natuur- en landschapskosten
Alle jaarlijkse kosten die gepaard gaan met activiteiten waarmee nagestreefd wordt de toestand van natuur en landschap te beschermen, herstellen of verbeteren. Het gaat vooral om verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap. De kosten hebben betrekking op de eigen activiteiten van alle economische sectoren die zich met natuur- en landschapsbeheer bezighouden. In deze publicatie worden uitgaven voor inrichting, beheer en verwerving als jaarlijkse kosten weergegeven. De reden hiervoor is dat er wordt uitgegaan van de manier waarop de rijksoverheid haar uitgaven verantwoordt. Er wordt bij de rijksoverheid uitgegaan van het kasstelsel, waarbij uitgaven in het jaar dat zij worden gedaan worden verantwoord als jaarlijkse kosten.
Totaal natuur- en landschapskosten
Bruto kosten
De totale natuur- en landschapskosten van de eigen activiteiten van de economische sectoren.
Bruto kosten naar kostensoort
De totale natuur- en landschapskosten van de eigen activiteiten van de economische sectoren uitgesplitst naar kostensoort, zoals personeelskosten en goederen en diensten.
Goederen en diensten
De kosten voor goederen en diensten zijn inclusief de kosten voor de verwerving (aanschaf) van natuurterreinen.
Overheid
De volgende overheidsonderdelen zijn actief in natuur- en landschapsbeheer: het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.
Bruto kosten
Bruto kosten naar kostensoort
Goederen en diensten
De kosten voor goederen en diensten zijn inclusief de kosten voor de verwerving (aanschaf) van natuurterreinen.
Rijk
Het gaat hier om de natuur- en landschapskosten van de ministeries.
Bruto kosten
Bruto kosten naar kostensoort
Goederen en diensten
De kosten voor goederen en diensten zijn inclusief de kosten voor de verwerving (aanschaf) van natuurterreinen.
Particulieren
Onder particulieren vallen bedrijven, particuliere boseigenaren en particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Bij bedrijven en particuliere boseigenaren wordt de nijverheid exclusief bouwnijverheid en particuliere bosbouw bedoeld. Bij de nijverheid gaat het om bedrijven behorend tot de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven. Bij de particuliere bosbouw zijn alleen bedrijven met meer dan 5 hectare bos meegenomen. Particuliere natuurbeschermingsorganisaties zijn organisaties, die zich inzetten voor natuurbescherming in Nederland. De gemaakte kosten gaan gepaard met activiteiten waarmee wordt nagestreefd om de toestand van natuur en landschap te beschermen, herstellen of verbeteren. Er zijn terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en niet-terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Tot de terreinbeherende organisaties (deze hebben natuurterrein in eigendom) worden de Stichtingen Provinciale Landschappen en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten gerekend. Tot de niet-terreinbeherende organisaties (deze hebben geen natuurterrein in eigendom) worden de Stichtingen Provinciaal Landschapsbeheer gerekend. Tenslotte zijn er de overige natuurbeschermingsorganisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF).
Bruto kosten
Bruto kosten naar kostensoort
Goederen en diensten
De kosten voor goederen en diensten zijn inclusief de kosten voor de verwerving (aanschaf) van natuurterreinen.