Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie 1999 - 2012

Regio's Perioden Sport Sportaccommodaties Bruto uitgaven sportaccommodaties (mln euro) Sport Sportaccommodaties Netto uitgaven sportaccommodaties (mln euro) Sport Sportaccommodaties Inkomsten sportaccommodaties (mln euro)
Totale overheid 2012 1.267 957 310
Rijk 2012 - - -
Provincies 2012 0 0 -
Gemeenten 2012 1.266 957 310
Gemeenschappelijke regelingen 2012 1 - 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bruto uitgaven, netto uitgaven en inkomsten t.a.v. cultuur, sport en recreatie per overheidslaag. De inkomsten en uitgaven worden gesplitst in de volgende (hoofd)posten
Kunsten:
-Amateurkunst;
-Beroepsuitvoerende kunst;
-Kunstaccommodaties;
-Scheppende kunst;
-Muzische en culturele vorming;
-Overige kunsten;
Cultuurbeheer en -verspreiding:
-Musea;
-Monumenten;
-Bibliotheken;
-Archieven;
-Media;
Sport:
-Sportaccommodaties;
-Sportclubs en sportraden;
-Overige sport;
Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003):
-Openbaar groen (gegevens beschikbaar tot en met 2003);
-Openluchtrecreatieve voorzieningen (gegevens beschikbaar tot en met 2003).

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 31 augustus 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Sport
Hiertoe behoren de activiteiten van de overheden die gericht zijn op de bevordering en de facilitering van de sportbeoefening. Deze hoofdpost wordt verder onderverdeeld in de posten Sportaccommodaties, Sportclubs en -raden en Overige sport.
Sportaccommodaties
Betreft de investeringen in en het onderhoud van sportaccommodaties.
Tot deze post behoren Zwembaden, Gymzalen (zwaartepunt sport), Hockey, Korfbal- en handbalvelden, Openlucht sportaccommodaties, Sportzalen en -hallen, Stadions (voetbal), Tennisbanen (openlucht), Tennishal, Overige overdekte sportaccommodaties en Overige sportvelden.
Bruto uitgaven sportaccommodaties
Overheidsuitgaven aan sportaccommodaties.
Netto uitgaven sportaccommodaties
De bruto uitgaven aan sportaccommodaties verminderd met de inkomsten met betrekking tot sportaccommodaties.
Inkomsten sportaccommodaties
Inkomsten overheden met betrekking tot sportaccommodaties.