Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Onderwijs Naar schoolgemeente Leerlingen Speciale scholen (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal basisonderwijsscholen binnen 3 km (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal scholen vmbo binnen 5 km (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal scholen havo/vwo binnen 5 km (aantal)
Nederland 2022
Noord-Nederland (LD) 2022
Oost-Nederland (LD) 2022
West-Nederland (LD) 2022
Zuid-Nederland (LD) 2022
Groningen (PV) 2022
Fryslân (PV) 2022
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022
Zuid-Holland (PV) 2022
Zeeland (PV) 2022
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Oost-Groningen (CR) 2022
Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Overig Groningen (CR) 2022
Noord-Friesland (CR) 2022
Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Noord-Drenthe (CR) 2022
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Noord-Overijssel (CR) 2022
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Twente (CR) 2022
Veluwe (CR) 2022
Achterhoek (CR) 2022
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Utrecht (CR) 2022
Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Alkmaar en omgeving (CR) 2022
IJmond (CR) 2022
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Zaanstreek (CR) 2022
Groot-Amsterdam (CR) 2022
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Delft en Westland (CR) 2022
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Groot-Rijnmond (CR) 2022
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Overig Zeeland (CR) 2022
West-Noord-Brabant (CR) 2022
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Noord-Limburg (CR) 2022
Midden-Limburg (CR) 2022
Zuid-Limburg (CR) 2022
Flevoland (CR) 2022
Aa en Hunze 2022
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022
Aalten 2022
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022
Albrandswaard 2022
Alkemade 2022
Alkmaar 2022
Almelo 2022
Almere 2022
Alphen aan den Rijn 2022
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022
Altena 2022
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022
Amerongen 2022
Amersfoort 2022
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022
Amsterdam 2022
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022
Assen 2022
Asten 2022
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022
Baarn 2022
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 10 juni 2022:

Bevolking
Naar geslacht, leeftijd, en burgerlijke staat: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Bevolkingsdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Gemiddeld aantal inwoners: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs
Leerlingen naar schoolgemeente: de definitieve cijfers over schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren.
Hierbij zijn in 2021 eerder niet geclassificeerde wegen gewijzigd naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom is er in 2021 een afname in de lengte van de autowegen.

Bodemgebruik
Oppervlakte: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Vanaf 2022 zijn deze cijfers gebaseerd op het nieuwe Bestand Bodemgebruik 2017.
Omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
September 2022.

Toelichting onderwerpen

Onderwijs
Het aantal leerlingen/studenten en geslaagden/afgestudeerden op instellingen waar het onderwijs door de overheid bekostigd is (regulier onderwijs). Deze reeks loopt vanaf het schooljaar 2000/'01.

TELLING ONDERWIJSSOORTEN
Behalve bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn de gegevens over het aantal leerlingen gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
De gegevens over het aantal studenten bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project één cijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het CBS, de Informatie Beheer Groep (IB-groep), de HBO-raad, de VSNU (Vereniging van Universiteiten), Cfi (een agentschap van het Ministerie van OCW) en het Ministerie van OCW samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde standtelling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg is daar een aantal kenmerken aan toegevoegd.

REGIONALE GEGEVENS
Voorheen waren alle regionale gegevens over het onderwijs vermeld per gemeente van de (hoofd)vestiging. Door invoering van het onderwijsnummer is het nu mogelijk de gegevens te verstrekken naar de woongemeente van de leerling of student. Alleen bij het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen) zijn de leerlingen nog geteld naar de gemeente van de vestiging van de school.

TELDATUM
De teldatum voor het wetenschappelijk onderwijs is 1 december en voor de overige schoolsoorten 1 oktober. Dat betekent dat de gegevens over bijvoorbeeld het schooljaar 2005/'06 betrekking hebben op de situatie per 1 december 2005 of 1 oktober 2005.

SCHOOL- OF STUDIEJAAR VERSUS STATISTIEKJAAR
Een extra bijkomstigheid is dat in deze tabel een school- of studiejaar vertaald wordt naar een kalenderjaar en dat gemeentelijke herindelingen worden doorgevoerd per 1 januari. Een schooljaar bij het voortgezet of beroepsonderwijs loopt over twee kalenderjaren van 1 augustus tot en met 31 juli en een studiejaar bij het hoger onderwijs loopt over twee kalenderjaren van 1 september tot en met 31 augustus.
In deze tabel staan de onderwijsgegevens bij het jaar waarin het school- of studiejaar begint, dus voor het schooljaar 2005/'06 bij 2005.
Naar schoolgemeente
Een schoolgemeente beschrijft de groep leerlingen die naar school gaat op een vestiging die in de betreffende gemeente dan wel regio staat.
Leerlingen
Het aantal leerlingen op instellingen waar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen) door de overheid bekostigd is (regulier onderwijs) naar gemeente van de vestiging van de school.
Speciale scholen
Speciale scholen zijn bedoeld voor basis- en voortgezet onderwijs aan zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, dove en slechthorende kinderen, visueel gehandicapte kinderen en langdurig zieken.
De leerlingen kunnen op deze scholen blijven totdat ze 20 jaar zijn.
Nabijheid voorzieningen
De afstand tot een voorziening is de gemiddelde afstand van alle
inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de weg.
De afstand is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen.
Verbindingen via het buitenland worden echter niet meegenomen. Ook wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.
De verbindingen over de weg, gevormd door het netwerk van verharde (auto)wegen, zijn opgebouwd op basis van het Nationaal Wegen Bestand (Rijkswaterstaat).
De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10
inwoners per gebied.
.
Een voorziening is een locatie die bezocht kan worden door personen.
De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.
Het aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand van alle inwoners,
berekend over de weg. De vaste afstanden zijn bepaald op 1, 3, 5, 10 of 20 kilometer.
Afhankelijk van de dichtheid van de voorzieningen is een keuze gemaakt voor de meest relevante afstand.
Het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het aantal voorzieningen alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per gebied.
De adresgegevens van voorzieningen komen van verschillende (externe) instellingen:
- De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie OCW) verstrekt de adressen van de schoolvestigingen.
LOCATUS levert locaties van detailhandel, horeca, bioscopen,
sportvoorzieningen (met uitzondering van kunstijsbanen) en recreatievoorzieningen.
Het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verstrekt de adressen van (apotheekhoudende) huisartsen.
Het Onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek heeft de adressen van de kinderopvang geïnventariseerd.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verstrekt de adressen van ziekenhuizen.
De VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) verstrekt de adressen van huisartsenposten.
De VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) publiceert de locaties van de bibliotheken en hun vestigingen.
.
Onder een inwoner wordt een persoon verstaan die behoort tot de bevolking van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
.
Onderwijs
Aantal basisonderwijsscholen binnen 3 km
Het gemiddeld aantal scholen (vestigingen) voor basisonderwijs binnen 3 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters.
Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen
Aantal scholen vmbo binnen 5 km
Het gemiddeld aantal scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs binnen 5 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het betreft het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd voltijd onderwijs kunnen volgen.
Aantal scholen havo/vwo binnen 5 km
Het gemiddeld aantal scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs binnen 5 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het betreft het hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd onderwijs kunnen volgen.