Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Onderwijs Naar schoolgemeente Leerlingen Basisonderwijs (aantal) Onderwijs Naar schoolgemeente Leerlingen Speciaal basisonderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Leerlingen/studenten Voortgezet onderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Leerlingen/studenten Hoger beroepsonderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Leerlingen/studenten Wetenschappelijk onderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Gediplomeerden Voortgezet onderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Gediplomeerden Middelbaar beroepsonderwijs (aantal) Onderwijs Naar woongemeente Gediplomeerden Hoger beroepsonderwijs bachelor (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Afstand tot school basisonderwijs (km) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal basisonderwijsscholen binnen 3 km (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Afstand tot school vmbo (km) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal scholen vmbo binnen 5 km (aantal) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Afstand tot school havo/vwo (km) Nabijheid voorzieningen Onderwijs Aantal scholen havo/vwo binnen 5 km (aantal)
Nederland 2022
Noord-Nederland (LD) 2022
Oost-Nederland (LD) 2022
West-Nederland (LD) 2022
Zuid-Nederland (LD) 2022
Groningen (PV) 2022
Fryslân (PV) 2022
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022
Zuid-Holland (PV) 2022
Zeeland (PV) 2022
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Oost-Groningen (CR) 2022
Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Overig Groningen (CR) 2022
Noord-Friesland (CR) 2022
Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Noord-Drenthe (CR) 2022
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Noord-Overijssel (CR) 2022
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Twente (CR) 2022
Veluwe (CR) 2022
Achterhoek (CR) 2022
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Utrecht (CR) 2022
Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Alkmaar en omgeving (CR) 2022
IJmond (CR) 2022
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Zaanstreek (CR) 2022
Groot-Amsterdam (CR) 2022
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Delft en Westland (CR) 2022
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Groot-Rijnmond (CR) 2022
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Overig Zeeland (CR) 2022
West-Noord-Brabant (CR) 2022
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Noord-Limburg (CR) 2022
Midden-Limburg (CR) 2022
Zuid-Limburg (CR) 2022
Flevoland (CR) 2022
Aa en Hunze 2022
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022
Aalten 2022
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022
Albrandswaard 2022
Alkemade 2022
Alkmaar 2022
Almelo 2022
Almere 2022
Alphen aan den Rijn 2022
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022
Altena 2022
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022
Amerongen 2022
Amersfoort 2022
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022
Amsterdam 2022
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022
Assen 2022
Asten 2022
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022
Baarn 2022
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen:
De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.

Nieuwe gegevens:

Bevolking
Geboorte, sterfte en bevolkingsgroei: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd;
Particuliere huishoudens: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Bouwen en wonen
Gemiddelde woningwaarde (WOZ): de nader voorlopige cijfers van 2019, 2020, 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Vanaf 2019 is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen op basis van de BAG woningvoorraadpopulatie berekend in plaats van de WOZ woningvoorraad.

Lokalisering
Regionale eenheden (Politie): de definitieve gegevens van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022.

Toelichting onderwerpen

Onderwijs
Het aantal leerlingen/studenten en geslaagden/afgestudeerden op instellingen waar het onderwijs door de overheid bekostigd is (regulier onderwijs). Deze reeks loopt vanaf het schooljaar 2000/'01.

TELLING ONDERWIJSSOORTEN
Behalve bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn de gegevens over het aantal leerlingen gebaseerd op de jaarlijkse tellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
De gegevens over het aantal studenten bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn gebaseerd op uitkomsten van het 'Project één cijfer Hoger Onderwijs'. In dit project werken het CBS, de Informatie Beheer Groep (IB-groep), de HBO-raad, de VSNU (Vereniging van Universiteiten), Cfi (een agentschap van het Ministerie van OCW) en het Ministerie van OCW samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een gecoördineerde standtelling te komen. Essentieel is dat genoemde instanties dezelfde afslag van het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) hanteren. In onderling overleg is daar een aantal kenmerken aan toegevoegd.

REGIONALE GEGEVENS
Voorheen waren alle regionale gegevens over het onderwijs vermeld per gemeente van de (hoofd)vestiging. Door invoering van het onderwijsnummer is het nu mogelijk de gegevens te verstrekken naar de woongemeente van de leerling of student. Alleen bij het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen) zijn de leerlingen nog geteld naar de gemeente van de vestiging van de school.

TELDATUM
De teldatum voor het wetenschappelijk onderwijs is 1 december en voor de overige schoolsoorten 1 oktober. Dat betekent dat de gegevens over bijvoorbeeld het schooljaar 2005/'06 betrekking hebben op de situatie per 1 december 2005 of 1 oktober 2005.

SCHOOL- OF STUDIEJAAR VERSUS STATISTIEKJAAR
Een extra bijkomstigheid is dat in deze tabel een school- of studiejaar vertaald wordt naar een kalenderjaar en dat gemeentelijke herindelingen worden doorgevoerd per 1 januari. Een schooljaar bij het voortgezet of beroepsonderwijs loopt over twee kalenderjaren van 1 augustus tot en met 31 juli en een studiejaar bij het hoger onderwijs loopt over twee kalenderjaren van 1 september tot en met 31 augustus.
In deze tabel staan de onderwijsgegevens bij het jaar waarin het school- of studiejaar begint, dus voor het schooljaar 2005/'06 bij 2005.
Naar schoolgemeente
Een schoolgemeente beschrijft de groep leerlingen die naar school gaat op een vestiging die in de betreffende gemeente dan wel regio staat.
Leerlingen
Het aantal leerlingen op instellingen waar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen) door de overheid bekostigd is (regulier onderwijs) naar gemeente van de vestiging van de school.
Basisonderwijs
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet primair Onderwijs (WPO).
Het reguliere basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4-12 jaar.
Speciaal basisonderwijs
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet primair onderwijs (WPO).
Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het reguliere basisonderwijs kan bieden. Vergeleken met scholen voor basisonderwijs hebben scholen voor speciaal basisonderwijs kleinere groepen leerlingen en beschikken ze over meer deskundigen om de leerlingen met leer- en gedragsproblemen te begeleiden.
Naar woongemeente
Een woongemeente beschrijft de groep leerlingen en studenten die op 1 oktober van het schooljaar of studiejaar in de betreffende gemeente dan wel regio woont. Van sommige leerlingen of studenten is de woongemeente onbekend.
Zij zijn dan wel opgenomen in het nationale totaal maar niet bij de onderliggende regionale niveaus.
Leerlingen/studenten
Het aantal leerlingen/studenten op instellingen waar het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs door de overheid bekostigd is (regulier onderwijs) die op 1 oktober van het school- of studiejaar in de betreffende gemeente dan wel regio wonen.
Niet van elke leerling/student is bekend wat de woongemeente is.
In het nationale totaal zit bij elke onderwijssoort een groep leerlingen/ studenten waarvan de woongemeente niet bekend is.
Deze groep is < 0,8% bij het voortgezet onderwijs, < 0,5% bij de beroepsopleidende leerweg, < 1,3% bij de beroepsbegeleidende leerweg, < 7% bij het hoger beroepsonderwijs en < 4% bij het wetenschappelijk onderwijs en ontbreekt dus bij de onderliggende regionale niveaus.
Voortgezet onderwijs
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) behalve het praktijkonderwijs.
De WVO omvat de volgende onderwijssoorten: vwo, havo, vmbo (met en zonder indicatie voor leerwegondersteuning) en praktijkonderwijs.
In 2003 en 2004 is het vmbo behalve het agrarisch onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van LNV.
Pas vanaf 2007 is het aantal leerlingen naar woongemeente in het praktijkonderwijs bekend.
Hoger beroepsonderwijs
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Het betreft hier voltijdonderwijs, deeltijdonderwijs en duaal onderwijs.
Wetenschappelijk onderwijs
Het betreft hier vol-, deeltijd- en duaal onderwijs.
---
De theologische universiteiten, de Universiteit voor Humanistiek, de transnationale Universiteit Limburg, de Universiteit van Nijenrode en de Open Universiteit zijn niet opgenomen.
Gediplomeerden
Mensen die met goed gevolg een afsluitend examen voor een bepaalde onderwijssoort hebben afgelegd.
Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs bij de geslaagden omvat vwo, havo, vmbo inclusief vanaf 2005 de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra (AOC), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), het praktijk- onderwijs, de Engelse Stroom (onder havo) en het Internationaal Baccalaureaat (onder vwo) zijn buiten beschouwing gelaten.
Middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) omvat de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) zoals opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) plus de extranei (personen die geen onderwijs volgen maar slechts ingeschreven staan voor een examen).
Het betreft hier vol- én deeltijdonderwijs.
Hoger beroepsonderwijs bachelor
Een hoger beroepsonderwijs bachelor is iemand die een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) succesvol heeft afgerond.
Een bachelordiploma geeft toegang tot een masteropleiding in het hbo.
De bachelorgraad werd ingevoerd bij de introductie van het zogeheten bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 2002/'03.
Degenen die vóór 2002/'03 voor een hbo-studie zijn geslaagd, worden ook tot de bachelors gerekend.
Voor toelating tot een masteropleiding aan een universiteit moet een gediplomeerde hbo'er vrijwel altijd eerst een schakelprogramma volgen.
Nabijheid voorzieningen
De afstand tot een voorziening is de gemiddelde afstand van alle
inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de weg.
De afstand is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen.
Verbindingen via het buitenland worden echter niet meegenomen. Ook wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.
De verbindingen over de weg, gevormd door het netwerk van verharde (auto)wegen, zijn opgebouwd op basis van het Nationaal Wegen Bestand (Rijkswaterstaat).
De gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij minimaal 10
inwoners per gebied.
.
Een voorziening is een locatie die bezocht kan worden door personen.
De locatie sluit aan bij het gebruik in het dagelijks leven.
Het aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand van alle inwoners,
berekend over de weg. De vaste afstanden zijn bepaald op 1, 3, 5, 10 of 20 kilometer.
Afhankelijk van de dichtheid van de voorzieningen is een keuze gemaakt voor de meest relevante afstand.
Het gemiddeld aantal voorzieningen binnen een bepaalde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in het gebied de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Daarnaast geldt dat het aantal voorzieningen alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per gebied.
De adresgegevens van voorzieningen komen van verschillende (externe) instellingen:
- De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie OCW) verstrekt de adressen van de schoolvestigingen.
LOCATUS levert locaties van detailhandel, horeca, bioscopen,
sportvoorzieningen (met uitzondering van kunstijsbanen) en recreatievoorzieningen.
Het Nivel (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) verstrekt de adressen van (apotheekhoudende) huisartsen.
Het Onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek heeft de adressen van de kinderopvang geïnventariseerd.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verstrekt de adressen van ziekenhuizen.
De VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) verstrekt de adressen van huisartsenposten.
De VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken) publiceert de locaties van de bibliotheken en hun vestigingen.
.
Onder een inwoner wordt een persoon verstaan die behoort tot de bevolking van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
.
Onderwijs
Afstand tot school basisonderwijs
De gemiddelde afstand berekend over de weg van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs.
.
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats,
de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters. Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen.
Aantal basisonderwijsscholen binnen 3 km
Het gemiddeld aantal scholen (vestigingen) voor basisonderwijs binnen 3 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het basisonderwijs omvat naast de reguliere basisscholen ook de scholen voor kinderen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, de zogenaamde rijdende scholen en de ligplaatsscholen voor varende kleuters.
Het speciaal basisonderwijs en de speciale scholen zijn niet meegenomen
Afstand tot school vmbo
De gemiddelde afstand berekend over de weg van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school (vestiging) voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd voltijd onderwijs kunnen volgen.
Aantal scholen vmbo binnen 5 km
Het gemiddeld aantal scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs binnen 5 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het betreft het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd voltijd onderwijs kunnen volgen.
Afstand tot school havo/vwo
De gemiddelde afstand berekend over de weg van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd onderwijs kunnen volgen.
Aantal scholen havo/vwo binnen 5 km
Het gemiddeld aantal scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs binnen 5 km over de weg voor alle inwoners van een gebied.
.
Het betreft het hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waar leerlingen door de overheid bekostigd onderwijs kunnen volgen.