Rijk; financiële positie conform ESR 95, standen, 1999 - 2009

Rijk; financiële positie conform ESR 95, standen, 1999 - 2009

Perioden Vorderingen Totaal vorderingen (mln euro) Vorderingen Chartaal geld en deposito's (mln euro) Vorderingen Leningen Totaal leningen (mln euro) Vorderingen Aandelen en deelnemingen Totaal aandelen en deelnemingen (mln euro) Vorderingen Handelskredieten, transitorische posten (mln euro) Schulden Totaal schulden (mln euro) Schulden Chartaal geld (mln euro) Schulden Effecten met uitzondering van aandelen Totaal effecten behalve aandelen (mln euro) Schulden Leningen Totaal leningen (mln euro) Schulden Handelskredieten, transitorische posten (mln euro)
2006 76.303 371 20.345 36.341 19.246 244.447 625 214.289 17.511 12.022
2007 3e kwartaal* 80.771 1.671 25.585 37.406 16.109 247.533 594 218.984 21.251 6.704
2007 4e kwartaal* 88.248 4.107 24.075 41.274 18.792 244.710 620 207.674 24.607 11.809
2007* 88.248 4.107 24.075 41.274 18.792 244.710 620 207.674 24.607 11.809
2008 1e kwartaal* 88.560 1.469 23.214 46.003 17.874 248.658 590 215.966 21.875 10.227
2008 2e kwartaal* 99.896 6.839 23.594 51.383 18.080 246.701 594 214.596 24.535 6.976
2008 3e kwartaal* 110.456 15.914 24.245 51.225 19.072 261.893 594 221.316 31.281 8.702
2008 4e kwartaal* 192.019 4.112 75.431 88.242 24.234 342.655 614 293.138 35.988 12.915
2008* 192.019 4.112 75.431 88.242 24.234 342.655 614 293.138 35.988 12.915
2009 1e kwartaal* 185.042 953 73.918 89.120 21.051 333.672 614 284.399 42.122 6.537
2009 2e kwartaal* 200.294 19.272 51.547 89.037 40.438 370.938 614 269.524 68.484 32.316
2009 3e kwartaal* 179.753 4.539 46.842 88.017 40.355 346.381 614 283.868 58.212 3.687
2009 4e kwartaal* 170.372 778 47.751 81.730 40.113 339.923 611 280.330 49.615 9.367
2009* 170.372 778 47.751 81.730 40.113 339.923 611 280.330 49.615 9.367
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de kwartaalanalyse van de
rijksfinanciën: de stand van de vorderingen en schulden van het rijk aan
het eind van het kwartaal, gewaardeerd tegen marktwaarde, volgens de
balansindeling van het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers vanaf 2007 t/m 2009 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 7 april 2010:
De voorlopige cijfers voor 4e kwartaal 2009 en jaar 2009 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Totaal vorderingen
Chartaal geld en deposito's
Contante gelden in kas, rekening-courantverhoudingen met banken,
termijndeposito's bij banken en kas- en daggeldleningen aan banken.
Termijndeposito´s zijn niet direct opvraagbare tegoeden.
Leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Totaal leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Aandelen en deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het algemeen recht op
een aandeel in de winst van deze vennootschappen evenals in hun netto
vermogen in geval van liquidatie. Deze balanspost komt bij het rijk
uitsluitend als vordering voor en bestaat uit beursgenoteerde aandelen en
overige aandelen en deelnemingen. Beursgenoteerde aandelen kunnen worden
verhandeld op de beurs, de overige aandelen en deelnemingen kunnen niet
worden verhandeld op de beurs.
Totaal aandelen en deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het algemeen recht op
een aandeel in de winst van deze vennootschappen evenals in hun netto
vermogen in geval van liquidatie. Deze balanspost komt bij het rijk
uitsluitend als vordering voor en bestaat uit beursgenoteerde aandelen en
overige aandelen en deelnemingen. Beursgenoteerde aandelen kunnen worden
verhandeld op de beurs, de overige aandelen en deelnemingen kunnen niet
worden verhandeld op de beurs.
Handelskredieten, transitorische posten
Financiële aanspraken die ontstaan indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen de transactie en de betaling. Belangrijke elementen
in deze categorie zijn de kas/transactieverschillen bij de
belastingontvangsten.
Schulden
Totaal schulden
Chartaal geld
De door het rijk in omloop gebrachte munten die gelden als wettelijk
betaalmiddel.
Effecten met uitzondering van aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar
(langlopend), met uitzondering van aandelen.
Totaal effecten behalve aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer dan één jaar
(langlopend), met uitzondering van aandelen.
Leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Totaal leningen
Onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van maximaal één jaar (kortlopend) en van meer
dan één jaar (langlopend).
Handelskredieten, transitorische posten
Financiële aanspraken die ontstaan indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen de transactie en de betaling. Belangrijke elementen
in deze categorie zijn de opgelopen rente en de kas/transactieverschillen.