Historie leden vakverenigingen

Tabeltoelichting


De tabel is een tijdreeks over leden van vakverenigingen, aangesloten bij vakcentrales en overige vakverenigingen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf 1901.

Frequentie: sinds 2017 per twee jaar, hiervoor jaarlijks. Hierdoor zijn geen gegevens over 2018 en 2020 bekend.

Status van de cijfers: 1901 - 2019 definitief, 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2021:
Cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In oktober 2023 worden de cijfers van 2023 toegevoegd. Cijfers over 2022 worden niet gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Totaal leden vakverenigingen
Een vakvereniging is een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of individuele belangen van de leden te behartigen bij hun werkgevers of bij instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden uitoefenen.
Leden van een vakvereniging kunnen personen in loondienst zijn, evenals niet meer of nog niet werkzame personen, zoals geregistreerde werklozen, overige niet werkzame personen behorend tot de beroepsbevolking, gepensioneerden, personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en dergelijke.
FNV
Federatie Nederlandse Vakbeweging
NVV
Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen
In 1906 werd het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen opgericht.
Per 1 januari 1982 zijn de vakcentrales NVV en NKV gefuseerd tot FNV.
NKV
Nederlands Katholiek Vakverbond
In 1909 werd het Bureau voor de Rooms-Katholieke Vakorganisatie opgericht. Later werd dit het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond (RKWV, 1925) en vervolgens de Katholieke Arbeidersbeweging-KAB. Vanaf 1964 werd de naam van deze vakcentrale NKV. Per 1 januari 1982 zijn de vakcentrales NVV en NKV gefuseerd tot FNV.
CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond
VCP
Vakcentrale voor professionals, tot en met 2014 bekend als Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel (MHP).

EVC
Eenheids Vak Centrale
De Eenheids Vak Centrale werd in 1945 opgericht en in 1964 opgeheven.
Gegevens omtrent het aantal leden ontbreken vanaf 1953.
AVC
Algemene Vakcentrale
De AVC is in 1993 opgericht. Leden van vakverenigingen aangesloten bij de AVC zijn in de daaraan voorafgaande jaren gerekend tot de groep 'Overige vakverenigingen'.
Per 1 januari 1998 zijn de vakcentrales FNV en AVC gefuseerd. In de aanloop naar een fusie hebben deze vakcentrales in 1997 hun werkorganisaties samengevoegd in een federatief verband. Alleen de NOVON (Nederlandse Onafhankelijke Vakbond voor de Overheids- en Non-profitsector) was lid gebleven van de AVC. Per 1 januari 1998 is deze vakvereniging toegetreden tot de FNV. De overige bij de AVC aangesloten vakverenigingen hebben in 1997 hun lidmaatschap van de AVC beëindigd. Een van deze vakverenigingen - de Onafhankelijke Onderwijs Vakorganisatie NGL(21 duizend leden) - is in 1997 gefuseerd met de Onderwijsbond ABOP (FNV) onder de naam Algemene Onderwijs Bond AOB. Deze vakvereniging is lid van de FNV geworden. De overige twintig vakverenigingen die in 1996 bij de AVC waren aangesloten zijn met ingang van 1997 gerekend tot de groep 'Overige vakverenigingen'.
Zij hadden samen ruim 65 duizend leden.
Overige vakverenigingen