Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

SITC Landengroepen Perioden Actuele reeks vanaf 2007 Invoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Uitvoerwaarde (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Handelsbalans (mln euro) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie invoerwaarde (%) Actuele reeks vanaf 2007 Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
Totaal goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 70.914 107.995 37.081 . .
Totaal goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 60.385 93.471 33.085 . .
0 Voeding en levende dieren Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 8.076 13.155 5.079 . .
0 Voeding en levende dieren Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 7.152 11.268 4.116 . .
1 Dranken en tabak Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 878 804 -74 . .
1 Dranken en tabak Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 793 714 -79 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 2.741 5.607 2.866 . .
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 2.225 4.853 2.628 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 8.955 18.676 9.721 . .
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 7.770 17.901 10.131 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 917 1.378 461 . .
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 815 1.208 393 . .
5 Chemische producten Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 13.409 20.946 7.537 . .
5 Chemische producten Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 12.360 18.111 5.751 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 9.040 11.016 1.976 . .
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 7.831 9.415 1.584 . .
7 Machines en vervoermaterieel Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 18.067 23.045 4.978 . .
7 Machines en vervoermaterieel Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 13.975 18.669 4.694 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 8.707 13.173 4.466 . .
8 Diverse gefabriceerde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 7.341 11.139 3.799 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Europese Unie (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 123 195 72 . .
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Eurozone (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 123 193 70 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van de meest actuele cijfers over de internationale handel. In deze tabel worden de Nederlandse in- en uitvoerwaarde, de handelsbalans en de jaarmutaties hiervan uitgesplitst naar geaggregeerde goederencategorieën (SITC-secties) en een aantal landengroepen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden nader voorlopig door een bijstelling van de cijfers, na respectievelijk tien, veertien en negentien weken na afloop van de betreffende maand. In het derde kwartaal van het huidige jaar worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief gemaakt en komt tevens het definitieve jaarcijfer beschikbaar op StatLine.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer zes weken na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Actuele reeks vanaf 2007
De cijfers over 2008 zijn op een andere manier tot stand gekomen dan in voorgaande jaren. De cijfers in de actuele reeks vanaf 2007 zijn gecorrigeerd voor deze trendbreuk.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).

De invoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de invoer in de Nationale rekeningen; zie Invoer van goederen.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Toelichting
Hierbij kan sprake zijn van goederen die in Nederland zijn voortgebracht of vervaardigd, maar ook van aanvankelijk ingevoerde goederen. Tot de uitvoer behoren ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).

De uitvoerwaarde goederen (handel) wijkt af van de waardering van de uitvoer in de Nationale rekeningen.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een landengroep wordt alleen een jaarmutatie weergegeven, indien deze dezelfde landen vertegenwoordigt als in het jaar ervoor.