Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Diverse kenmerken Perioden Geschillen (aantal) Verloren arbeidsdagen (x 1 000) Betrokken werknemers (x 1 000)
Wijze van uitroepen onbekend 2020 0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal geschillen, aantal verloren arbeidsdagen en gemiddeld aantal betrokken werknemers van werkstakingen in Nederland.
De gegevens zijn uit te splitsen naar:
- geschilpunt;
- wijze van uitroepen;
- wijze van beëindigen;
- stakingsduur in werkdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 30 april 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
In april/mei 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Geschillen
Een geschil is de aanleiding van een werkstaking of werkonderbreking.
In de Statistiek Werkstakingen is het geschil de eenheid van telling.
Alleen de geschillen die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking worden waargenomen. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten. Geschilpunten kunnen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden zoals cao-onderhandelingen, arbeidsvoorwaarden niet in cao, werktijd en loonsverhoging en andere loonkwesties. Ook kunnen conflicten ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld bij reorganisaties.
Verloren arbeidsdagen
Het aantal verloren arbeidsdagen wordt berekend door het gemiddeld aantal betrokken werknemers te vermenigvuldigen met de duur van de werkstaking in arbeidsuren en de uitkomst daarvan te delen door 8.
Betrokken werknemers
Onder betrokken werknemers wordt verstaan het gemiddeld aantal werknemers per staking. Werknemers met een deeltijd dienstverband zijn omgerekend naar fulltime equivalenten werknemers.