Bestedingen; uitgebreide indeling naar huishoudkenmerken, 1992-2010

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon gerelateerd aan kenmerken van het huishouden.

Het betreft bestedingen van particuliere huishoudens. Huishoudens en personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen vormen geen onderdeel van de respondenten.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van het Budgetonderzoek. Het betreft de bestedingspatronen van een aantal typen huishoudens. De huishoudtypen zijn gebaseerd op kenmerken die sterk met de bestedingen samenhangen, te weten: inkomen, huishoudgrootte, samenstelling van het huishouden, leeftijd hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron van het huishouden en bezit van de woning. De bestedingen aan goederen en diensten zijn ingedeeld naar functie in zes hoofdgroepen en een groep aanvullende gegevens. Binnen deze groepen zijn ook weer meerdere onderverdelingen gemaakt naar gedetailleerde bestedingen.

Deze onderverdeling wordt de uitgebreide verdeling genoemd, ook wel een verdeling op niveau 7.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010

Status van de cijfers
De cijfers t/m het jaar 2007 zijn definitief.
De gegevens over 2008 tot en met 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6-10-2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle huishoudens
Gemiddeld besteed bedrag
Gemiddelde besteding per huishouden per jaar.
Gemiddelde bestedingen in %
Standaardfout in %
Standaardfout in % van de betreffende bestedingen. Steekproeffouten worden veroorzaakt doordat slechts een gedeelte van de populatie wordt onderzocht. Deze fout zou dus niet optreden als alle elementen in de populatie worden waargenomen. Op grond van de waarnemingen in de steekproef worden uitspraken gedaan over waarden in de populatie. Bij herhaald uitvoeren van de steekproeftrekking zal de schatting niet steeds dezelfde uitkomst hebben. Het verschil tussen een schatting op basis van een steekproef en de werkelijke waarde wordt schattingsfout genoemd. De schattingsfout kan gekwantificeerd worden met behulp van de standaardfout. Met behulp van deze standaardfouten kunnen betrouwbaarheidsintervallen voor de geschatte gemiddelde uitgaven worden berekend. We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld.
Voor de totale steekproef bedraagt in 2005 de gemiddelde besteding aan voeding 4 692 euro. De standaardfout van voeding is 1% hiervan ofwel 47 euro. De 95%-betrouwbaarheidsgrenzen voor de gemiddelde besteding aan voeding zijn 4 600 euro (= 4 692 - 1,96 x 47) en 4 784 euro (= 4 692 + 1,96 x 47). Dit 95%-betrouwbaarheidsinterval kan als volgt geïnterpreteerd worden: de kans dat het interval (4 600 euro; 4 784 euro) de werkelijke gemiddelde besteding aan voeding (de populatiewaarde) bevat is 95%.
Huishoudkenmerken
Grootte van het huishouden
1 persoons huishouden
2 persoons huishouden
3 persoons huishouden
4 persoons huishouden
>= 5 persoons huishouden
Leeftijd hoofdkostwinner
De hoofdkostwinner is degene met het hoogste persoonlijke inkomen binnen de huishoudkern. Dit inkomen omvat het bruto inkomen exclusief inkomsten uit vermogen, kinderbijslag, huursubsidie, tegemoetkoming studiekosten en rijksbijdrage eigen woningbezit.
Leeftijd hoofdkostwinner: tot 45 jaar
Leeftijd hoofdkostwinner: 45-64 jaar
Leeftijd hoofdkostwinner: 65 jaar e.o.
Inkomenskwartielen
Huishoudens zijn ingedeeld naar hoogte van het besteedbaar inkomen in vier inkomensgroepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle huishoudens zijn gerangschikt van laag naar hoog inkomen. Onder inkomen wordt het huishoudinkomen verstaan. Dit inkomen bestaat uit de som van de inkomens van de afzonderlijke leden. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
1e Kwartiel
Het 1e kwartiel bestaat uit de eerste 25 procent van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
2e Kwartiel
Het 2e kwartiel bestaat uit het tweede 25 procent deel van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
3e Kwartiel
Het 3e kwartiel bestaat uit het derde 25 procent deel van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.
4e Kwartiel
Het 4e kwartiel bestaat uit de laatste 25 procent van alle huishoudens in de steekproef nadat deze is gesorteerd van laag naar hoog op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen. Besteedbaar inkomen (rev. 1995) Het bruto-inkomen verminderd met
* betaalde inkomensoverdrachten,
* premies inkomensverzekeringen,
* premies ziektekostenverzekeringen, en
* belastingen op inkomen en vermogen
Toelichting:
Betaalde inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale verzekering (onder meer WW, WAO), volksverzekeringen (AOW, ANW, AAW) en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden.
Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie Ziekenfondswet, premies voor particuliere ziektekostenverzekering en de premie AWBZ.