Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Soort cijfers Perioden Invoer Kerncijfers Totaal invoer goederen Invoer Kerncijfers Totaal invoer diensten Invoer Kerncijfers TOTALE INVOER Invoer Kerncijfers ......Totaal diensten intermed. verbruik Invoer Kerncijfers ......Totaal diensten finale bestedingen Invoer Naar bestedingscategorieën Totalen Totale invoer Invoer Naar bestedingscategorieën Totalen ...Totaal invoer goederen Invoer Naar bestedingscategorieën Totalen ...Totaal invoer diensten Invoer Naar bestedingscategorieën Intermediair verbruik Invoer goederen en diensten Totaal intermediair verbruik Invoer Naar bestedingscategorieën Intermediair verbruik Invoer goederen en diensten Per bedrijfstak Goederen en diensten n.e.g. Invoer Naar bestedingscategorieën Intermediair verbruik Goederen Per bedrijfstak Goederen en diensten n.e.g. Invoer Naar bestedingscategorieën Intermediair verbruik Diensten Totaal diensten intermediair verbruik Invoer Naar bestedingscategorieën Intermediair verbruik Diensten Per bedrijfstak Goederen en diensten n.e.g. Invoer Naar bestedingscategorieën Finale bestedingen Invoer goederen en diensten Totaal finale bestedingen
Lopende prijzen, mln euro 2009* 267.740,0 86.845,0 354.585,0 54.882,0 31.963,0 354.585,0 267.740,0 86.845,0 158.807,0 247,0 247,0 54.882,0 - 195.778,0
Volumemutaties, % 2009* -10,3 -1,7 -8,5 -4,0 2,2 -8,5 -10,3 -1,7 -7,8 3,3 3,3 -4,0 . -9,0
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 131,7 112,7 126,7 113,7 110,7 126,7 131,7 112,7 106,4 140,6 142,0 113,7 . 146,5
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 274.708,0 68.966,0 341.881,0 43.030,0 25.820,0 341.881,0 274.708,0 68.966,0 132.522,0 271,0 273,0 43.030,0 - 212.680,0
Deflatoren, % mutaties 2009* -7,5 3,6 -5,0 7,0 -1,8 -5,0 -7,5 3,6 -6,8 -2,0 -2,0 7,0 . -3,5
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 97,5 125,9 103,7 127,5 123,8 103,7 97,5 125,9 119,8 91,0 90,6 127,5 . 92,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gedetailleerde gegevens over de invoer en uitvoer
van goederen en diensten. De hoofdstructuur kent zowel voor de invoer als
de uitvoer een onderverdeling in drie rubrieken:
- kerncijfers
- gegevens per bedrijfsklasse
- gegevens per productgroep

Bij de kerncijfers zijn de totalen van de invoer en de uitvoer opgenomen
plus enige globale onderverdelingen ervan, namelijk naar intermediair
verbruik en finale bestedingen en naar goederen en diensten.

De gegevens per bedrijfsklasse zijn zowel voor de invoer als de uitvoer
uitgesplitst naar totaal, goederen en diensten. Bovendien is bij de
invoer ook nog een onderscheid aangebracht naar intermediair verbruik en
finale bestedingen. Deze gegevens zijn opgenomen voor alle beschikbare
grootheden. Op dit punt is de publicatie meer uitgebreid dan de invoer-
en uitvoergegevens in de publicatie "Nationale rekeningen".

Tot slot zijn ook de gegevens per productgroep opgenomen. Deze gegevens
zijn tevens opgenomen in de meer algemene tabel "Goederen- en
dienstentransacties: productgroepen".

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Toelichting onderwerpen

Invoer
Invoer van goederen en diensten. De invoer van goederen betreft de voor
ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch
gebied van Nederland zijn gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Kerncijfers
Cijfers die de belangrijkste ontwikkelingen uit de nationale rekeningen
weergeven.
Totaal invoer goederen
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het
buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht.
Totaal invoer diensten
Hieronder vallen onder andere de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het
buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de
overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en
consulaten in het buitenland.
TOTALE INVOER
Invoer van goederen en diensten. De invoer van goederen betreft de
voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het
economisch gebied van Nederland zijn gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
......Totaal diensten intermed. verbruik
Totaal van de diensten bestemd voor intermediair verbruik.
......Totaal diensten finale bestedingen
Totaal van de diensten bestemd voor finale bestedingen.
Naar bestedingscategorieën
Specificatie van de invoer naar intermediair verbruik en finale
bestedingen.
Totalen
Totale invoer
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces
benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen
bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder
noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd
(wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
...Totaal invoer goederen
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het
buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht.
...Totaal invoer diensten
Hieronder vallen onder andere de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
Intermediair verbruik
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Invoer goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Totaal intermediair verbruik
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Per bedrijfstak
Specificatie van de variabelen naar bedrijfstak.
Goederen en diensten n.e.g.
Goederen en diensten niet elders genoemd (neg): goederen en diensten die
niet naar bedrijfsklasse worden gespecificeerd.
Goederen
Tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen,
machines en dergelijke.
Per bedrijfstak
Specificatie van de variabelen naar bedrijfstak.
Goederen en diensten n.e.g.
Goederen en diensten niet elders genoemd (neg): goederen en diensten die
niet naar bedrijfsklasse worden gespecificeerd.
Diensten
Producten die niet tastbaar zijn, zoals horeca, handel, transport, zorg,
overheid.
Totaal diensten intermediair verbruik
Totaal van de diensten bestemd voor intermediair verbruik.
Per bedrijfstak
Specificatie van de variabelen naar bedrijfstak.
Goederen en diensten n.e.g.
Goederen en diensten die niet naar bedrijfsklasse worden gespecificeerd.
Finale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa
(bruto), veranderingen in voorraden en uitvoer.
Invoer goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Totaal finale bestedingen
Finale bestedingen: Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen
in vaste activa (bruto), veranderingen in voorraden en uitvoer.
Wel/niet productgroepen
Specificatie van de variabele naar productgroepen en niet naar
productgroepen te specificeren posten.
Totale invoer
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces
benodigde grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen
bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder
noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd
(wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.