Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Perioden Aandelenmarkt Openbare emissie aandelen Door vastgoedfondsen (mln euro) Aandelenmarkt Onderhandse plaatsing aandelen Door vastgoedfondsen (mln euro)
2015 september 1 0
2015 oktober 39 0
2015 november 5 0
2015 december 2 0
2016 januari 1 0
2016 februari 4 0
2016 maart 19 0
2016 april 149 0
2016 mei 25 0
2016 juni 0 0
2016 juli 1 0
2016 augustus* 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aandelen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt een onderverdeling gemaakt naar sector op basis van de activiteiten van de instelling die de effecten uitgeeft. Verder wordt bij aandelen onderscheid gemaakt tussen openbare emissie en onderhandse plaatsing en wordt bij obligaties de pand-, bank- en spaarbrieven als aparte categorie vermeld.

Gegevens beschikbaar van januari 1999 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aandelenmarkt
Markt waarop gehandeld wordt in door ondernemingen uitgegeven aandelen. De bezitter van een aandeel heeft recht op een (evenredig) deel in de zeggenschap van de betreffende onderneming en de uitgekeerde winst (dividend).
Openbare emissie aandelen
Uitgifte van aandelen die door iedereen kunnen worden gekocht. Openbare emissie aandelen onderverdeeld in door financiële instellingen, door beleggingsfondsen, door vastgoedfondsen en door overige ondernemingen.
Door vastgoedfondsen
Onder vastgoedfondsen vallen instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed.
Onderhandse plaatsing aandelen
Uitgifte van aandelen waarbij de aankopende partij van te voren vast staat. Onderhandse plaatsing aandelen onderverdeeld in door financiële instellingen, door beleggingsfondsen, door vastgoedfondsen en door overige ondernemingen.
Door vastgoedfondsen
Onder vastgoedfondsen vallen instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed.