Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Aardoliegrondstoffen Perioden Binnenlands verkeer Beginvoorraad (1 000 kg) Binnenlands verkeer Winning (1 000 kg) Binnenlands verkeer Invoer Rechtstreekse invoer (1 000 kg) Binnenlands verkeer Invoer Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Binnenlands verkeer Uitvoer Rechstreekse uitvoer (1 000 kg) Binnenlands verkeer Uitvoer Entrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Binnenlands verkeer Verwerking (1 000 kg) Binnenlands verkeer Eindvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Beginvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Invoer Entrepotopslag; herkomst buitenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Invoer Entrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Uitvoer Entrepotuitvoer (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Uitvoer Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Eindvoorraad (1 000 kg)
Aardgascondensaat 2008 juni* 294.735 31.647 455.525 62.066 - - 536.733 307.240 50.083 62.066 - 3.634 62.066 46.449
Aardgascondensaat 2008 juli* 307.240 30.598 531.701 137.159 - - 733.495 273.203 46.449 137.159 - 10.359 137.159 36.090
Aardgascondensaat 2008 augustus* 273.203 29.823 525.240 292.179 - - 830.547 289.898 36.090 292.179 - 7.935 292.179 28.155
Aardgascondensaat 2008 september* 289.898 27.763 475.146 384.906 - - 848.439 329.274 28.155 384.906 - 6.994 384.906 21.161
Aardgascondensaat 2008 oktober* 329.274 31.147 426.970 221.083 - - 742.396 266.078 21.161 221.083 - 17.279 221.083 3.882
Aardgascondensaat 2008 november* 266.078 37.933 396.907 227.747 - - 659.982 268.683 3.882 227.747 - 3.248 227.747 634
Aardgascondensaat 2008 december* 268.683 39.494 288.484 220.466 - - 617.431 199.696 634 220.466 - 244 220.466 390
Aardgascondensaat 2009 januari* 199.696 37.783 538.401 226.690 - - 766.465 236.105 390 265.247 - 8.625 226.690 30.322
Aardgascondensaat 2009 februari* 236.105 36.084 596.126 280.897 4.238 - 754.759 390.215 30.322 280.897 - 15.967 280.897 14.355
Aardgascondensaat 2009 maart* 390.215 35.125 739.102 186.479 - - 963.336 387.585 14.355 186.479 - 12.741 186.479 1.614
Aardgascondensaat 2009 april* 387.585 34.355 491.307 91.192 - - 669.496 334.943 1.614 91.192 - 650 91.192 964
Aardgascondensaat 2009 mei* 334.943 32.668 702.337 263.060 - - 876.810 456.198 964 263.060 - - 263.060 964
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie en aardgascondensaat. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van het binnenlandse verkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), winning (2), invoer (3), uitvoer (4), verwerking (5) en de eindvoorraad (6).
De balanstelling is: (1 + 2 + 3) = (4 + 5 + 6).

De balans van het entrepotverkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), invoer (2), uitvoer (3), verbruik voor blending (4) en de eindvoorraad (5).
De balanstelling is: (1 + 2) = (3 + 4 + 5).

Voor de jaren 1978-1989 en 1991-1994 is ook de post statistisch verschil opgenomen om de balans kloppend te krijgen. In de andere jaren is dit verschil over de diverse posten verdeeld.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfer voor verwerking van aardgascondensaat is een voorlopige cijfer. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Binnenlands verkeer
Alle stromen van goederen waarover wel invoerrechten zijn betaald. Dit wordt ook wel het Nederlandse vrije verkeer genoemd. Het binnenlands verkeer is inclusief goederenstromen waarover nog geen accijns is betaald. Accijns: indirecte belasting op verbruiksgoederen.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Winning
Energie wordt gewonnen als het voor het eerst beschikbaar komt op
de energiemarkt. Er staat dan geen inzet van een andere energiebron
tegenover. Voorbeelden zijn het onttrekken van aardolie of aardgas aan de bodem en het produceren van elektriciteit via een windmolen. Maar ook bij het verbranden van afval kan energie worden gewonnen.
Winning van aardolie en aardgas is inclusief de winning op het
Nederlandse deel van de Noordzee. Affakkelen op de plek van winning
telt niet mee bij de winning van energie, omdat het niet beschikbaar op de markt komt.
Invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland in het binnenlands
verkeer zijn gebracht.
Rechtstreekse invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland rechtstreeks in het
binnenlands verkeer zijn gebracht, met als bestemming verwerking.
Verwerking: De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het
productieproces van raffinaderijen. Hieruit worden andere
aardolieproducten vervaardigd.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot in het binnenlands verkeer zijn gebracht. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit het buitenland en waren oorspronkelijk voor doorvoer bestemd.
Uitvoer
Aardoliegrondstoffen die aan het binnenlands verkeer worden onttrokken.
Rechstreekse uitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht.
Entrepotopslag; herkomst Nederland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer in het
douane-entrepot zijn gebracht.
Verwerking
De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het productieproces van raffinaderijen. Hieruit worden andere aardolieproducten vervaardigd.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.
Douane-entrepotverkeer
Alle stromen van goederen waarover geen invoerrechten zijn betaald. Deze goederenstromen vallen buiten het binnenlandse verkeer, waarvoor wel invoerrechten zijn betaald.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit binnen- of buitenland in het entrepot
zijn gebracht.
Entrepotopslag; herkomst buitenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland in het douane-entrepot
zijn gebracht met als bestemming doorvoer.
Entrepotopslag; herkomst Nederland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer in het
douane-entrepot zijn gebracht.
Uitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot naar het binnen-of buitenland zijn gebracht.
Entrepotuitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht. Deze goederen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. Dit wordt ook wel doorvoer genoemd.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot in het binnenlands verkeer zijn gebracht. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit het buitenland en waren oorspronkelijk voor doorvoer bestemd.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.