Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Perioden Onherroepel. afgedane gewone strafzaken Wegens misdrijven: schuldigverklaringen Bedrog (aantal)
2009 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie op het terrein van rechtsbescherming en veiligheid. Het betreffen gegevens over geregistreerde criminaliteit, strafvervolging, kenmerken van de rechterlijke macht, gevangeniswezen, faillissementen en brandweer. De tabel is een samenvatting van gegevens uit de tabellen genoemd onder punt 3. Deze tabellen bevatten meer gedetailleerde informatie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. De tabel is stopgezet.

Deze tabel zal worden opgevolgd door historische reeksen per thema.

Toelichting onderwerpen

Onherroepel. afgedane gewone strafzaken
Betreft gewone strafzaken die onherroepelijk zijn afgedaan.
Strafzaak : Een ten parkette ter vervolging ingeschreven procesverbaal
ten aanzien van één verdachte.
Wegens misdrijven: schuldigverklaringen
Betreft onherroepelijke schuldigverklaringen in gewone strafzaken wegens
misdrijven.
Gewone strafzaken rechtbanken: strafzaken die in eerste aanleg tot de
competentie van de arrondissementsrechtbanken behoren, met uitzondering
van belastingstrafzaken en economische strafzaken.
Misdrijven: Strafbare feiten genoemd in de strafwetten. In het algemeen
de meer ernstige delicten, waarvan vervolging en berechting in de meeste
gevallen geschiedt door de arrondissementsrechtbanken.
Schuldigverklaringen: uitspraak van de rechter, waarbij het ten laste
gelegde feit bewezen en strafbaar wordt geacht en de verdachte deswege
strafbaar wordt geoordeeld.
Bedrog