Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie op het terrein van rechtsbescherming en veiligheid. Het betreffen gegevens over geregistreerde criminaliteit, strafvervolging, kenmerken van de rechterlijke macht, gevangeniswezen, faillissementen en brandweer. De tabel is een samenvatting van gegevens uit de tabellen genoemd onder punt 3. Deze tabellen bevatten meer gedetailleerde informatie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. De tabel is stopgezet.

Deze tabel zal worden opgevolgd door historische reeksen per thema.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde criminaliteit
Betreft door rijks- en gemeentepolitie (tot 1993), regiokorpsen (vanaf
1993) en de Koninklijke Marechaussee geregistreerde misdrijven en
verdachten.
Geregistreerde misdrijven
Misdrijven: Strafbare feiten genoemd in de strafwetten. In het algemeen
de meer ernstige delicten, waarvan vervolging en berechting in de meeste
gevallen geschiedt door de arrondissementsrechtbanken.
Wegenverkeerswet; doorrijden na ongeval
Cijfers vanaf 1957 beschikbaar.
Afdoening strafzaken in eerste aanleg
Strafzaken kantongerechten
Strafzaken die in eerste aanleg tot de competentie van de kantonrechter
behoren.
Strafzaak : Een ten parkette ter vervolging ingeschreven procesverbaal
ten aanzien van één verdachte.
Door het O.M.; sepot
Cijfers vanaf 1949 beschikbaar. Afdoening door het Openbaar ministerie
door middel van een beleids- of technisch sepot. Beleidssepot: Sepot van
een strafzaak wegens een feit waarvoor veroordeling mogelijk is, maar
waarin op opportuniteitsgronden van vervolging wordt afgezien. Technisch
sepot: Sepot van een strafzaak wegens een feit waarvoor een veroordeling
niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het bewijs ontbreekt), of omdat het
feit of de dader niet strafbaar is.
Door het O.M.; transactie
Cijfers vanaf 1920 beschikbaar. Het voldoen aan één of meer door het
Openbaar ministerie gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld betaling van een
geldboete), waardoor een strafvervolging wordt voorkomen.
Door de rechter
Afdoening door de rechter van de kantonrechtbank.
Gewone strafzaken rechtbanken
Strafzaken die in eerste aanleg tot de competentie van de arrondisse-
mentsrechtbank behoren, met uitzondering van fiscale en economische
delicten.
Door het O.M.; totaal
Cijfers vanaf 1957 beschikbaar. Afdoening door het Openbaar ministerie.
Door het O.M.; sepot
Cijfers vanaf 1957 beschikbaar. Afdoening door het Openbaar ministerie
door middel van een beleids-of technisch sepot.
Beleidssepot: Sepot van een strafzaak wegens een feit waarvoor
veroordeling mogelijk is, maar waarin op opportuniteitsgronden van
vervolging wordt afgezien.
Technisch sepot: Sepot van een strafzaak wegens een feit waarvoor een
veroordeling niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het bewijs ontbreekt),
of omdat het feit of de dader niet strafbaar is. Strafzaak : Een ten
parkette ter vervolging ingeschreven procesverbaal ten aanzien van één
verdachte.
Door de rechter
Afdoening door de rechter van de arrondissementsrechtbank.
Onherroepel. afgedane gewone strafzaken
Betreft gewone strafzaken die onherroepelijk zijn afgedaan.
Strafzaak : Een ten parkette ter vervolging ingeschreven procesverbaal
ten aanzien van één verdachte.
Wegens misdrijven: schuldigverklaringen
Betreft onherroepelijke schuldigverklaringen in gewone strafzaken wegens
misdrijven.
Gewone strafzaken rechtbanken: strafzaken die in eerste aanleg tot de
competentie van de arrondissementsrechtbanken behoren, met uitzondering
van belastingstrafzaken en economische strafzaken.
Misdrijven: Strafbare feiten genoemd in de strafwetten. In het algemeen
de meer ernstige delicten, waarvan vervolging en berechting in de meeste
gevallen geschiedt door de arrondissementsrechtbanken.
Schuldigverklaringen: uitspraak van de rechter, waarbij het ten laste
gelegde feit bewezen en strafbaar wordt geacht en de verdachte deswege
strafbaar wordt geoordeeld.
Misdrijven tegen het openbaar gezag
Wegenverkeerswet; doorrijden na ongeval
Begroting Ministerie van Justitie
Bron: Rijksbegroting Ministerie van Justitie.
Totaal begrote uitgaven
Rechtshandhaving
Wetgeving, rechtspleging en -bijstand
Gevangeniswezen
Tbr en reclassering