Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen) 1990-2014


In deze tabel vindt u cijfers over overschotten van de mineralen stikstof, fosfor en kalium op landbouwgrond aan de hand van bodembalansen. In deze balansen wordt de aanvoer naar de bodem (uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen, maar ook door neerslag (depositie)) met de afvoer (via de gewasopbrengst) verrekend om het overschot te berekenen.

Van deze overschotten komt een deel in het grond- en oppervlaktewater terecht via emissies door de landbouw (meemesten van sloten, lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw, en erfafspoeling) en via uit- en afspoeling uit landbouwgrond.

Bij stikstof treedt bovendien vervluchtiging op, waardoor stikstof verdwijnt in de lucht. Behalve ammoniak (NH3)-vervluchtiging uit dierlijke mest, kunstmest en bij de conservering van gewassen (snijmaïs en gras), vervluchtigt stikstof ook in de vorm van andere verbindingen (distikstofoxide (N2O), stikstofgas (N2) en stikstofoxiden (NOx)) bij de bewaring van mest in stallen en mestopslagen. Ook vindt in de bodem omzetting plaats van nitraat (NO3) door bacteriën, waardoor stikstof in de vorm van het onschuldige stikstofgas (N2) of het broeikasgas (N2O) naar de lucht ontsnapt (denitrificatie). Slechts een deel van deze stikstofverliezen naar de lucht, komt in de vorm van neerslag weer terecht op landbouwgrond (retourstroom). Wat zich uiteindelijk in de bodem ophoopt (accumulatie) is dus kleiner dan het berekende overschot.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2014 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Mineralenbalans landbouw, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen) 1990-2014

Mineralen Perioden Overige mineralen aanvoer naar bodemOverige bronnenBestrijdingsmiddelen (mln kg)
Stikstof (N) 2014* .
Fosfor (P) 2014* 0
Kalium (K) 2014* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens