Strafrecht; kerncijfers 1994-2016

Strafrecht; kerncijfers 1994-2016

Perioden Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Totaal afdoeningen Openbaar Ministerie (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Sepots (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Transacties (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Voeging (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Overdracht (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door de rechter Totaal afdoeningen door de rechter (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door de rechter Schuldigverklaring (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door de rechter Vrijspraak/ontslag van rechtsvervolging (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door de rechter Overige afdoeningen door de rechter (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Totaal beslissingen Openbaar Ministerie (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Dagvaarding en oproepen ttz (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Onvoorwaardelijk sepot (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Voorwaardelijk beleidssepot (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Transactie (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Strafbeschikking (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Voeging (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Overdracht (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Overige en onbekende beslissingen OM (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Afdoeningen door de rechter Totaal afdoeningen door de rechter (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Afdoeningen door de rechter Schuldigverklaring (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Afdoeningen door de rechter Vrijspraak/ontslag van rechtsvervolging (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Afdoeningen door de rechter Overige afdoeningen door de rechter (x 1 000)
2016* . . . . . . . . . 202,5 107,5 40,7 8,7 7,4 33,4 1,9 0,3 2,8 94,4 82,5 10,6 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet Mulder. Zowel de kanton- als de rechtbankstrafzaken worden onderverdeeld in ingeschreven strafzaken, beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) en afdoeningen door de rechter. De afdoeningen door OM en rechter worden verder uitgesplitst naar enkele soorten beslissingen. Bij de afdoeningen door de rechter van rechtbankstrafzaken zijn de voegingen ter zitting niet in de aantallen meegeteld. De beschikkingen Wet Mulder betreffen de instroom van beschikkingen en deze worden onderverdeeld naar de overtreding die aanleiding was voor de beschikking.

De rechtbanken gaan geleidelijk over naar een nieuw registratiesysteem. Deze overgang brengt met zich mee dat de bestanden tijdelijk niet volledig zijn. Om die reden zijn cijfers over schuldigverklaringen en vrijspraken in kantonstrafzaken over 2009 t/m 2013 vooralsnog niet opgenomen in deze publicatie. Cijfers over kantonstrafzaken in 2014 en 2015 zijn in het geheel niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1994

Status van de cijfers:
De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 januari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Kantonstrafzaken
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
Afdoeningen door Openbaar Ministerie
Aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door het Openbaar Ministerie (OM) naar wijze van afdoening.
Een afdoening door het OM is een beslissing van het OM over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Dit kan op verschillende wijzen, namelijk door sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket. Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld.
Totaal afdoeningen Openbaar Ministerie
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door het Openbaar Ministerie.
Sepots
Het aantal afdoeningen door een sepot.
Een sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit.
Transacties
Het aantal afdoeningen door een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het openbaar ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.
Voeging
Het aantal afdoeningen door een voeging.
Het OM kan voegen ad informandum en voegen ter berechting.
Een voeging ad informandum is het voegen, door het Openbaar Ministerie, van een strafzaak zonder tenlastelegging bij een andere
zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de
gevoegde zaak.
Een voeging ter berechting is het samenvoegen, door het Openbaar Ministerie, van ingeschreven strafzaken, met het doel de rechter bij één vonnis verschillende zaken tegelijk te laten afdoen.
Overdracht
Het aantal afdoeningen door overdracht aan de officier van justitie in ander arrondissement.
Deze beslissing heeft aan administratief karakter. In het ontvangende arrondissement wordt de strafzaak als een nieuwe strafzaak voortgezet, bij het oude arrondissement wordt de registratie van de strafzaak beëindigd.
Afdoeningen door de rechter
Aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Schuldigverklaring
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met of zonder straf.
Een schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is.
Met straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
Zonder straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf oplegt.
Vrijspraak/ontslag van rechtsvervolging
Het aantal afdoeningen door vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de verdachte is gepleegd.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is.
Overige afdoeningen door de rechter
Het aantal overige afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Rechtbankstrafzaken
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen. Het totaal beslissingen door het OM bevat vanaf 2001 ook dagvaardingen. Daarmee verdubbelt het aantal beslissingen. Gegevens over dagvaardingen van voor 2001 zijn (nog) niet beschikbaar.

Totaal beslissingen Openbaar Ministerie
Het totaal aantal door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Dagvaarding en oproepen ttz
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een dagvaarding of het oproepen ter terechtzitting (ttz).
Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit. Het oproepen ter terechtzitting gebeurt naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM.

Onvoorwaardelijk sepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een onvoorwaardelijk sepot. Hieronder vallen zowel technische sepots als onvoorwaardelijke beleidssepots.

Een technisch sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit omdat het van mening is dat vervolging niet tot een veroordeling zal leiden. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of omdat de verdachte of het feit niet strafbaar zijn.
Een onvoorwaardelijk beleidssepot is een beslissing van het OM waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit op grond van het algemeen belang.

Voorwaardelijk beleidssepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voorwaardelijk beleidssepot.
Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het uitvoeren van een Halt-straf of het vergoeden van de schade.
Transactie
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.
Strafbeschikking
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een strafbeschikking.
Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat.
Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld.
Voeging
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voeging.
Het OM kan voegen ad informandum en voegen ter berechting.
Een voeging ad informandum is het voegen, door het Openbaar Ministerie, van een strafzaak zonder tenlastelegging bij een andere zaak die aan de rechter wordt voorgelegd, met het doel de rechter bij de bepaling van de strafmaat rekening te laten houden met de gevoegde zaak.

Een voeging ter berechting is het samenvoegen, door het Openbaar Ministerie, van ingeschreven strafzaken, met het doel de rechter bij één vonnis verschillende zaken tegelijk te laten afdoen.

Overdracht
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een overdracht van de zaak aan een officier van justitie in een ander arrondissement.
Overige en onbekende beslissingen OM
Het aantal overige en onbekende beslissingen genomen door het OM. Hieronder vallen onder andere overhevelingen naar COMPAS, zaken die administratief zijn afgehandeld en onbekende beslissingen.
Tot en met 2000 worden lik op stuk afdoeningen geteld in de categorie 'Overig en onbekend'. M.i.v. 2001 worden ze geteld bij 'Transacties'.
Afdoeningen door de rechter
Aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter.
Schuldigverklaring
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met of zonder straf.
Een schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is.
Met straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
Zonder straf wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf oplegt.
Vrijspraak/ontslag van rechtsvervolging
Het aantal afdoeningen door vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de verdachte is gepleegd.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht, maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is.
Overige afdoeningen door de rechter
Het aantal overige afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter.