Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014

Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014

Perioden Faillissementen naar rechtsvorm Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Nalatenschappen (aantal)
2013 mei .
2013 juni .
2013 juli .
2013 augustus .
2013 september .
2013 oktober .
2013 november .
2013 december .
2014 januari .
2014 februari .
2014 maart .
2014 april .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen faillissementen die per maand door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. De cijfers worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die naderhand nietig zijn verklaard. De tabel toont het aantal uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven en instellingen. Voor bedrijven, instellingen en eenmanszaken is een nadere uitsplitsing naar bedrijfsactiviteit beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen naar rechtsvorm
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak
Het gaat hier om "de man of vrouw" die geen eigen zaak zonder
afgescheiden vermogen bezit en die door privé schulden failliet is
verklaard door de rechter.
Daarnaast betreft het vennoten van een eveneens failliet verklaarde VOF
of CV, die natuurlijk persoon zijn.
Ook nalatenschappen vallen onder deze categorie rechtspersonen.
Per 1-1-2007 wordt het onderscheid tussen eenmanszaken en
natuurlijke personen nauwkeuriger vastgesteld.
Hierdoor deed zich, in vergelijking tot voorgaande jaren, een
verschuiving voor van eenmanszaken naar natuurlijke personen
zonder eenmanszaak per 1-1-2007.
Nalatenschappen
Ook na het overlijden van een natuurlijke persoon kan nog een
faillissement van diens nalatenschap (erfenis) worden aangevraagd.
De curator zal dan de nalatenschap verdelen onder de schuldeisers.
Vanaf 2004 wordt de nalatenschap niet meer separaat geregistreerd, en
valt zij onder de natuurlijke personen.