Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld
naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring,
bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen,
gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen,
gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen.
Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis
van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting
met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten.
Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003.
Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting
voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de
inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen
als "gecombineerde inrichting".
Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode
1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de
bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar
de bestemming per geslacht, zie: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G2,G3&LA=nl&DM=SLNL&PA
=70937ned&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G1">Celcapaciteit naar bestemming


Toelichting onderwerpen

Totale capaciteit inrichtingen
De totale capaciteit van de penitentiaire inrichtingen is gelijk aan het
aantal cellen dat daadwerkelijk voor de opname van gedetineerden wordt
gebruikt.
Capaciteit per type inrichting
De indeling van de penitentiaire inrichtingen in categorieën is gebaseerd
op het type inrichting waarin de gedetineerde wordt ingesloten.
Bijzondere inrichtingen
Bijzondere inrichtingen hebben specifieke functies, anders dan die van
huizen van bewaring en gevangenissen.
Voorbeelden van bijzondere inrichtingen zijn onder andere het Penitentiair
Ziekenhuis, de forensische observatie- en begeleidingsafdelingen (FOBA)
en de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan.
Gevangenissen
Gevangenissen zijn inrichtingen die bestemd zijn voor de opneming van
personen die tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld.
De inrichtingen zijn naar de mate van beveiliging te onderscheiden in:
- Gesloten inrichtingen met zeer weinig bewegingsvrijheid.
- Halfopen inrichtingen met enige bewegingsvrijheid.
- Open inrichtingen met veel bewegingsvrijheid.
Gesloten inrichtingen heten m.i.v. 2002 beveiligde inrichtingen.
Halfopen inrichtingen heten m.i.v. 2002 beperkt beveiligde inrichtingen.
Open inrichtingen heten m.i.v. 2002 zeer beperkt beveiligde inrichtingen.
Gesloten inrichtingen
Gesloten inrichtingen heten m.i.v. 2002 beveiligde inrichtingen. Hieronder
vallen extra beveiligde -, uitgebreid beveiligde - en normaal beveiligde
inrichtingen.
Halfopen inrichtingen
Halfopen inrichtingen heten m.i.v. 2002 beperkt beveiligde inrichtingen.
Open inrichtingen
Open inrichtingen heten m.i.v. 2002 zeer beperkt beveiligde inrichtingen.
Gecombineerde inrichtingen voor mannen
Een inrichting met twee of meer bestemmingen waarvan elke bestemming
meer dan tien procent van de totale celcapaciteit omvat, wordt tot de
categorie van gecombineerde inrichtingen gerekend.
Gecombineerde inrichtingen voor mannen bestaan meestal uit een
combinatie van een huis van een bewaring en een ander type inrichting.
Penitentiaire inrichtingen voor vrouwen
De penitentiaire vrouweninrichtingen (P.I.V.'s) zijn in feite gecombineer-
de inrichtingen voor vrouwen. Bij de P.I.V.'s wordt, op een enkele
uitzondering na, de bestemming huis van bewaring gecombineerd met
die van gevangenis.