Civiele rechtspraak, 1997 - 2000

Tabeltoelichting

In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen
onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen.
In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter
worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld
voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk
recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er
nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de
Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000.
Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Toelichting onderwerpen

Kantongerechten
Laagste instantie van de gewone rechterlijke organisatie. Er zijn
61 kantongerechten.
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Ter zitting gebrachte zaken
In de loop van de periode ter zitting gebrachte zaken.
Totaal ter zitting gebracht
Arbeidszaken
Vorderingen in huurzaken
Vorderingen in huurzaken m.b.t. ontruiming.
Overige vorderingen in huurzaken
Overige zaken
Niet voor hoger beroep vatbaar
In de loop van de periode beëindigd
Exclusief verzetzaken.
Totaal beëindigde zaken
Bij eindvonnis afgedane zaken
Totaal bij eindvonnis afgedaan
Eindvonnis afgedane arbeidszaken
Is onderdeel van totaal bij eindvonnis afgedaan.
Eindvonnissen in voorlopige voorziening
Eindvonnissen in voorlopige voorziening (ex. art. 116 RV) is onderdeel
van totaal bij eindvonnis afgedaan.