Broedvogels indexen; 1990 - 2005

Broedvogels indexen; 1990 - 2005

Broedvogelsoort Perioden Index 1990 = 100 (1990 = 100) Index 2005 = 100 (2005 = 100) Trend gehele periode Trend laatste 10 jaar
Aalscholver 2005 250 . Sterke toename Sterke toename
Appelvink 2005 118 . Matige afname Matige afname
Baardman 2005 75 . Matige afname Matige afname
Barmsijs 2005 58 . Onzeker Onzeker
Bergeend 2005 141 . Matige toename Stabiel
Blauwborst 2005 237 . Sterke toename Matige toename
Blauwe Kiekendief 2005 40 . Matige afname Matige afname
Blauwe Reiger 2005 101 . Matige toename Matige toename
Boerenzwaluw 2005 85 . Stabiel Matige toename
Bontbekplevier 2005 95 . Stabiel Stabiel
Bonte Vliegenvanger 2005 93 . Stabiel Stabiel
Boomklever 2005 190 . Matige toename Matige toename
Boomkruiper 2005 123 . Matige toename Matige toename
Boomleeuwerik 2005 331 . Matige toename Stabiel
Boompieper 2005 125 . Matige toename Matige toename
Boomvalk 2005 56 . Matige afname Stabiel
Bosrietzanger 2005 86 . Stabiel Stabiel
Bosuil 2005 96 . Stabiel Stabiel
Braamsluiper 2005 57 . Matige afname Matige afname
Brandgans 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Brilduiker 2005 150 . Matige toename Onzeker
Bruine Kiekendief 2005 95 . Stabiel Stabiel
Buizerd 2005 182 . Matige toename Matige toename
Dodaars 2005 175 . Sterke toename Sterke toename
Draaihals 2005 9 . Sterke afname Sterke afname
Duinpieper 2005 0 . Sterke afname Sterke afname
Dwergstern 2005 116 . Matige toename Stabiel
Eider 2005 84 . Matige afname Matige afname
Ekster 2005 77 . Matige afname Stabiel
Fazant 2005 67 . Matige afname Matige afname
Fitis 2005 68 . Matige afname Matige afname
Fluiter 2005 27 . Sterke afname Matige afname
Fuut 2005 107 . Stabiel Stabiel
Gaai 2005 136 . Matige toename Stabiel
Geelgors 2005 138 . Matige toename Matige toename
Gekraagde Roodstaart 2005 89 . Stabiel Matige afname
Gele Kwikstaart 2005 52 . Matige afname Matige afname
Geoorde Fuut 2005 238 . Matige toename Sterke toename
Glanskop 2005 106 . Stabiel Matige toename
Goudhaan 2005 103 . Sterke toename Sterke toename
Goudvink 2005 114 . Stabiel Stabiel
Grasmus 2005 122 . Matige toename Matige toename
Graspieper 2005 80 . Matige afname Stabiel
Grauwe Gans 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Grauwe Gors 2005 13 . Sterke afname Sterke afname
Grauwe Kiekendief 2005 260 . Matige toename Onzeker
Grauwe Klauwier 2005 89 . Matige afname Matige afname
Grauwe Vliegenvanger 2005 60 . Matige afname Stabiel
Groene Specht 2005 247 . Matige toename Matige toename
Groenling 2005 142 . Stabiel Matige toename
Grote Bonte Specht 2005 145 . Matige toename Stabiel
Grote Canadese gans 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Grote Karekiet 2005 38 . Matige afname Matige afname
Grote Lijster 2005 89 . Matige afname Matige afname
Grote Mantelmeeuw 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Grote Stern 2005 180 . Matige toename Sterke toename
Grote Zilverreiger 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Grutto 2005 59 . Matige afname Matige afname
Havik 2005 125 . Stabiel Stabiel
Heggenmus 2005 94 . Stabiel Stabiel
Holenduif 2005 116 . Stabiel Matige afname
Houtduif 2005 95 . Matige afname Matige afname
Huismus 2005 57 . Matige afname Matige afname
Huiszwaluw 2005 107 . Matige afname Matige toename
IJsvogel 2005 210 . Sterke toename Sterke toename
Kauw 2005 112 . Matige toename Matige toename
Kemphaan 2005 6 . Sterke afname Sterke afname
Kerkuil 2005 246 . Sterke toename Sterke toename
Kievit 2005 75 . Matige afname Matige afname
Klapekster 2005 0 . Sterke afname Sterke afname
Kleine Bonte Specht 2005 296 . Sterke toename Matige toename
Kleine Karekiet 2005 108 . Stabiel Stabiel
Kleine Mantelmeeuw 2005 508 . Sterke toename Sterke toename
Kleine Plevier 2005 89 . Matige toename Stabiel
Kleine Zilverreiger 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Kluut 2005 78 . Matige afname Stabiel
Kneu 2005 38 . Matige afname Matige afname
Knobbelzwaan 2005 182 . Matige toename Matige toename
Koekoek 2005 84 . Matige afname Matige afname
Kokmeeuw 2005 61 . Matige afname Stabiel
Kolgans 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Koolmees 2005 118 . Matige toename Stabiel
Korhoen 2005 33 . Sterke afname Sterke afname
Krakeend 2005 492 . Sterke toename Sterke toename
Krooneend 2005 . 100 Sterke toename Sterke toename
Kruisbek 2005 452 . Matige toename Sterke toename
Kuifeend 2005 151 . Matige toename Matige toename
Kuifleeuwerik 2005 2 . Sterke afname Sterke afname
Kuifmees 2005 83 . Stabiel Stabiel
Kwak 2005 500 . Sterke toename Sterke toename
Kwartel 2005 196 . Matige toename Stabiel
Kwartelkoning 2005 124 . Sterke toename Onzeker
Lepelaar 2005 271 . Sterke toename Matige toename
Matkop 2005 58 . Matige afname Matige afname
Meerkoet 2005 94 . Stabiel Stabiel
Merel 2005 120 . Matige toename Matige toename
Middelste Zaagbek 2005 275 . Matige toename Onzeker
Nachtegaal 2005 112 . Stabiel Matige afname
Nachtzwaluw 2005 205 . Matige toename Matige toename
Nijlgans 2005 917 . Sterke toename Sterke toename
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Trends van broedvogels.
Gegevens beschikbaar vanaf:1990

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Door een technische fout waren de broedvogelindexen van een aantal
soorten ongewogen berekend. Deze fout heeft gevolgen voor de gehele
tijdreeks en tevens de trendbeoordeling. De algemene en schaarse
broedvogels zijn nu gewogen berekend en gepubliceerd.
Een aantal vogelsoorten is toegevoegd. Van de Boomvalk, Eider, Patrijs,
Snor en Watersnip zijn nu voldoende waarnemingen om indexen te kunnen
berekenen.
De Grote Mantelmeeuw en Rosse Stekelstaart zijn nieuwe broedvogels van
Nederland die nu binnen het meetnet vallen.
Daarnaast is de naamgeving van een aantal soorten veranderd.
Goudhaan was Goudhaantje, Grote Canadese gans was Canadese gans,
Vuurgoudhaan was Vuurgoudhaantje en Woudaap was Woudaapje.
De cijfers van de Oeverloper, Pijlstaart, Steenuil en Steltkluut zijn niet
betrouwbaar genoeg om indexcijfers van te publiceren en zijn daarom uit de
tabel verwijderd.

Toelichting onderwerpen

Index 1990 = 100
Index 2005 = 100
Trend gehele periode
Trend laatste 10 jaar