Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 * 161.787 23,7 314,8 28,47
Stationaire bronnen, totaal 2020 * 125.543 19,1 92,6 20,91
Energiesector 2020 * 50.665 8,7 17,4 0,28
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 * 1.457 0,1 2,4 0,00
192 Aardolie-industrie 2020 * 10.221 7,2 4,4 0,19
35 Energiebedrijven 2020 * 38.987 1,5 10,5 0,08
Nijverheid (geen energiesector) 2020 * 33.995 9,3 21,4 7,71
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 * 18.752 1,3 8,4 0,87
24 Basismetaalindustrie 2020 * 5.995 4,2 5,5 1,26
Overige industrie 2020 * 8.620 3,8 6,9 4,29
F Bouwnijverheid 2020 * 628 0,0 0,7 1,29
Particulier huishouden 2020 * 16.701 0,4 7,6 6,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020 * 24.183 0,6 46,2 6,39
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 * 8.572 0,1 38,0 5,39
Diensten, afval en water 2020 * 15.611 0,5 8,3 1,00
Mobiele bronnen; totaal 2020 * 36.244 4,6 222,2 7,56
Vervoer 2020 * 32.508 4,4 198,2 6,65
Railverkeer 2020 * 73 0,0 1,6 0,04
Wegverkeer 2020 * 24.762 0,2 61,8 2,92
Scheepvaart 2020 * 7.303 4,1 132,9 3,68
Binnenvaart 2020 * 1.914 0,0 25,3 0,82
Zeevaart 2020 * 5.389 4,1 107,6 2,86
Luchtvaart 2020 * 370 0,1 1,9 0,01
Overige mobiele bronnen, totaal 2020 * 3.736 0,2 24,0 0,91
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 * 1.264 0,0 7,4 0,29
Visserij 2020 * 234 0,2 4,0 0,12
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2020 * 2.238 0,0 12,6 0,50
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 5 oktober 2021:
Toevoeging voorlopige cijfers 2020.

Wijzigingen per 2 juli 2021:
Door een technische fout werden de cijfers voor de Landbouw (stationaire en mobiele bronnen) in deze tabel niet correct weergegeven. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 12 maart 2021:
Het eerder gepubliceerde CO2 gegeven over 2019 is gecorrigeerd. De CO2 emissie bij de energiebedrijven was 400 mln kg te hoog. Dit is een verlaging van 0,9 % bij deze bedrijfsgroep en 0,23 % van de totale CO2 emissies op Nederlands grondgebied

Wijzigingen per 16 februari 2021:
- Vervanging voorlopige cijfers 2019 door definitieve cijfers.
- Een gedeelte van de emissies wordt berekend op basis van gegevens van de CBS energiebalans. De cijfers van 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de cijfers voor 2015 tot en met 2017 zijn gereviseerd. Hierdoor zijn de emissies veranderd.
- De CO2 emissies ten gevolge van het niet-energetisch gebruik van aardgas zijn aangepast. Vanaf 1990 zijn de emissies berekend volgens de methode zoals deze in de nieuwe guidelines is beschreven.
- De emissies van methaan en fijnstof bij huishoudens ten gevolge van sfeerverwarming zijn voor alle jaren veranderd door de toepassing van nieuwe emissiefactoren.
- De emissies van N2O, NH3 en NMVOS vanuit de landbouw zijn gewijzigd doordat gerekend is met een nieuw datamodel, hierin is de toedeling aan mest over grasland en bouwland veranderd. Ook zijn de emissiefactoren voor ammoniak uit emissiearme stallen bijgesteld. De emissies van de gehele tijdreeks 1990-2019 zijn aangepast.
-De emissies van koelaggregaten bij zware voertuigen zijn meegenomen in de berekeningen van de wegverkeer emissies.
-De CO2 emissies van wegverkeer zijn een onderschatting (hooguit 10 procent). De precieze grootte is nog niet bekend. Bij de volgende actualisatie van deze tabel zal dit gecorrigeerd worden.
-De N2O emissies van wegverkeer zijn niet consistent over de tijd. Voor 2018 en 2019 zijn er nieuwe emissiefactoren toegepast, die nog niet teruggelegd zijn in de reeks. Bij de volgende actualisatie van deze tabel zal dit gecorrigeerd worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 worden in maart 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.