Tijdreeksen sociale zekerheid

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de aantallen uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van diverse verzekeringen en voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid.
De uitkeringen en uitgekeerde bedragen worden uitgesplitst naar periode (jaren). De uitkeringen zijn de uitkeringen ultimo december, de getoonde bedragen betreffen de som van de uitgekeerde bedragen in een jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Een klein aantal reeksen heeft als startpunt 1900 en beslaat de volledige periode tot en met heden, een groter aantal start in de loop van de twintigste eeuw. De jaren voor het startpunt zijn met een '.' aangegeven.
Vooral in de langere tijdreeksen kunnen onderbrekingen voorkomen. Allerlei oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals herberekening van cijfers of een gewijzigd inzicht, veranderingen in statistische indelingen en dergelijke.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29-07-2022
Toegevoegd zijn de jaarcijfers 2021 van:
- de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
- de Ziektewet;
- de Algemene bijstandsuitkeringen;
- de IOAW-uitkeringen;
- de IOAZ-uitkeringen
- de BBZ-uitkeringen;
- de AKW-gerechtigden;
- de AKW-telkinderen;
- de AOW-uitkeringen;
- de Anw-uitkeringen;
- de WW-uitkeringen.
Toegevoegd zijn de uitgekeerde bedragen van:
- de AOW van 2021;
- de AKW van 2021;
- de AO van 2021;
- de WW van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in medio 2023.

Toelichting onderwerpen

Uitkeringen sociale zekerheid
Aantallen uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid.
In de tabel gaat het om uitkeringen in het kader van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, AOW, Anw, AKW, algemene bijstand, IOAW, IOAZ, BBZ en de kunstenaarsregelingen (BKR, WIK en WWIK).
Het betreffen uitkeringen ultimo december van een verslagjaar.
Arbeidsongeschiktheid
Aantallen uitkeringen in het kader van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen.

De aantallen hebben betrekking op de Ongevallenwetten 1901 en 1921 (de reeks 1901-1967), de Land- en Tuinbouwongevallenwet (de reeks 1922-1967), de Invaliditeitswet (reeks vanaf 1919), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (reeks vanaf 1967) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (reeks vanaf 1976).
De cijfers tot en met 1966 hebben uitsluitend betrekking op blijvende ongevallenrenten aan getroffenen en invaliditeitsrenten.
Zo blijven buiten beschouwing: tijdelijke ongevallenuitkeringen, renten aan nabestaanden en ouderdomsrenten.
Vanaf 1967 zijn in deze publicatie de aantallen nog lopende invaliditeitsrenten geteld bij de aantallen WAO- en/of AAW-uitkeringsontvangers.
Sinds 1 januari 1998 zijn de regelingen volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) van kracht.
Met ingang van januari 1998 is de WAO ook van toepassing verklaard op het overheidspersoneel.
Vanaf 1 januari 2006 is voor nieuwe gevallen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht geworden.
Ingaande 1 januari 2010 is de Wajong ingrijpend gewijzigd. De Wajong staat dan voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is er een nieuwe wet Wajong, de Wajong2015, in werking getreden. De Wajong2015 is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheid hebben tot arbeidsparticipatie.

In verband met een herziening van de reeks zijn er afwijkingen mogelijk ten opzichte van eerdere versies.

De aantallen geven de situatie weer op 31 december.

Bronnen:
1900-1952: Overheid/Bedrijfsleven
1953-1996: Bedrijfsverenigingen
1997-2001: Uitvoeringsinstellingen
2002-heden: UWV
Uitgekeerde bedragen sociale zekerheid
Uitgekeerde bedragen in het kader van de sociale zekerheid.
In de tabel gaat het om bedragen in verband met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, AOW-uitkeringen, AKW-uitkeringen, uitkeringen op grond van ziektekostenverzekering, uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (excl. RWW) en rechtstreekse betalingen.
De gegevens over de uitgekeerde bedragen sluiten zoveel mogelijk aan op die over de aantallen uitkeringen.

Het in een verslagjaar getoonde bedrag is de som van alle uitgekeerde bedragen in dat verslagjaar.
Arbeidsongeschiktheid
Uitgekeerde bedragen in het kader van de arbeidsongeschiktheid.
De bedragen zijn samengesteld uit uitkeringsbedragen voor alle voor de betreffende jaren lopende regelingen.

In tegenstelling tot de aantallen uitkeringen zijn bij de bedragen de uitkeringsbedragen in verband met ziekte i.c. de ziektewet inbegrepen.
De uitgekeerde bedragen in het kader van ziekte hebben voor de jaren 1930-1947 uitsluitend betrekking op de uitvoering van de Ziektewet.

Verder zijn opgenomen de uitgekeerde bedragen in het kader van de Ongevallenwetten 1901 en 1921 (reeks 1901-1967), de Land- en Tuinbouwongevallenwet (reeks 1922-1967), de Invaliditeitswet (reeks vanaf 1919), Wetten tot aanvulling van ongevallenrenten (reeks 1950-1967), Wet tot aanvulling van renten volgens de Invaliditeitswet (reeks 1950-1962), Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers (reeks 1963-1974), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (reeks vanaf 1967) en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (reeks vanaf 1976).
Vanaf 1 januari 1998 bestaan de regelingen uit: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ).
Per 1 augustus 2004 is de WAZ afgeschaft. Lopende WAZ-uitkeringen blijven nog wel doorlopen.
Per 1 januari 2006 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Bestaande WAO-uitkeringen blijven wel doorlopen.
De uitgekeerde bedragen in het kader van de WIA zijn met ingang van 2006 in het totaal bedrag opgenomen.
Ingaande 1 januari 2010 is de Wajong ingrijpend gewijzigd. De Wajong staat dan voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is er een nieuwe wet Wajong, de Wajong2015, in werking getreden. De Wajong2015 is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheid hebben tot arbeidsparticipatie.

Het in een verslagjaar getoonde bedrag is de som van alle uitgekeerde bedragen in dat verslagjaar.

Bronnen: Jaarverslagen en registraties van de uitvoeringsinstellingen van de sociale zekerheid en overheidsadministraties.