Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Verbruik van aardgas Via regionale netten (mln m3)
2020 november** .
2020 december** .
2021 januari* .
2021 februari* .
2021 maart* .
2021 april* .
2021 mei* .
2021 juni* .
2021 juli* .
2021 augustus* .
2021 september* .
2021 oktober* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2019 definitief;
- 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen per 29 december 2021:
Voorlopige cijfers over oktober 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021:
Herontwerp; toegevoegd zijn gegevens over 'Bunkering' en 'Eindvoorraad'. De eindvoorraden worden eenmaal per jaar (eind januari) geijkt op de voorraden zoals opgegeven door AGSI. In de overige maanden wordt de eindvoorraad bepaald door middel van de aanvoer en aflevering zoals die is bemeten door de Gasunie (GTS). Hierdoor kan het dus zijn dat er verschillen ontstaan met de waardes die worden gepubliceerd op AGSI. Naast het toevoegen van de Eindvoorraad en Bunkering is er ook een inhoudelijke revisie doorgevoerd. Nieuwe inzichten over aardgas dat via pijpen in de Noordzee in ons land komt hebben geleid tot een verschuiving van invoer naar winning voor het jaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van aardgas
De hoeveelheid aardgas die is afgeleverd aan verbruikers in Nederland.
Via regionale netten
Levering van aardgas door gasdistributiebedrijven direct aan de eindverbruikers. Dit zijn de kleinverbruikers waaronder de huishoudens.