Doodsoorzaak

Als een doodsoorzakenverklaring meer dan één doodsoorzaak bevat (ongeveer 80 procent van de formulieren) wordt er één aangewezen als onderliggende doodsoorzaak. ICD-10 definieert een onderliggende doodsoorzaak als: (a) de ziekte of aandoening waarmee de causale reeks van ziekten of aandoeningen die rechtstreeks tot de dood leidt, een aanvang neemt (natuurlijk dood); (b) de omstandigheden van het ongeval of geweld die het letsel veroorzaken waarmee de causale reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood leidt, een aanvang neemt (niet-natuurlijke dood). Vermeldt het doodsoorzakenformulier bijvoorbeeld dementie als oorzaak van een longontsteking, dan wordt dementie als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en in de statistiek opgenomen. Of, vermeldt het doodsoorzakenformulier bijvoorbeeld een val als oorzaak van een heupfractuur, dan wordt de val als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en in de statistiek opgenomen. De doodsoorzakenstatistiek is een tabellering van onderliggende doodsoorzaken. Voor een globaal beeld van de ontwikkelingen in doodsoorzaken wordt doorgaans naar ICD-10 hoofdgroepen als kanker of hart- en vaatziekten gekeken (kwartaalcijfers CBS). Daarnaast biedt publicatie van specifieke doodsoorzaken, zoals longkanker, hartinfarct of dementie (CBS StatLine: BELDO of uitgebreide lijst) een gedetailleerd beeld van de sterfte in Nederland ten behoeve van onderzoek en beleid.

Standaardisatie

Omrekening van cijfers uit het ene jaar in het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. In de eerste grafiek van dit nieuwsbericht zijn de sterftecijfers voor het acuut hartinfarct uit de jaren 1970-2013 jaar voor jaar omgerekend, zodat  ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat alsof het desbetreffende jaar dezelfde leeftijdsopbouw zou hebben gehad als 2014. Door middel van standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd en zijn de cijfers beter vergelijkbaar, zodat een reële toe- of afname zichtbaar wordt. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2014 als standaard gebruikt.

Terug naar artikel